• Aktualności

      • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

      • Każdy przedszkolak dobrze wie, 
       że kiedy 20 wrzesień zbliża się, 
       od najmłodszego, aż po starszaka,
       wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

       Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jak co roku obchodzony jest 20 września. W naszej grupie tego dnia było bardzo wesoło. Wszystkie przedszkolaki wspaniale się bawiły. Na wszystkich twarzach tego dnia gościł uśmiech od ucha do ucha. Były zabawy z chustą, muzyka, taniec i śpiew. Na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania każdy przedszkolak otrzymał odznakę. Dzień ten dostarczył dzieciom wielu pozytywnych wrażeń i na długo zostanie w ich pamięci. Pamiętajmy, że „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” /J. Korczak/

      • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

      • Jak nie czytam, jak czytam

                   Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania jest to święto powstałe z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Jego patronką została Janina Porazińska, wybitna polska pisarka, która wiele książek napisała z myślą o dzieciach.

       Data wydarzenia 29 września związana jest z dniem jej urodzin. Swoją twórczość zadedykowała głównie dzieciom, za co została Kawalerem Orderu Uśmiechu. „Kopciuszek”, „Szewczyk Dratewka” czy interesująca biografia ojca literatury polskiej Jana Kochanowskiego pt. „Kto mi dał skrzydła?” to tylko niektóre z jej pięknych książek.                                                                                                                                                               Celem święta jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Czy wiecie, że czytając, redukujemy stres, uczymy się koncentracji, snujemy refleksje, budujemy pewność siebie, rozwijamy umysł i wyobraźnię. Czytanie poszerza nasz zasób słownictwa - poznajemy nowe słowa, a równocześnie uczymy się ortografii i poprawnej wymowy. Wraz z bohaterami przeżywamy ich emocje. Czytanie to też budowanie więzi między ludźmi. Jednak jak wynika z najnowszych badań naukowych aż 60% Polaków nie przeczytało w ciągu roku żadnej książki. Nie możemy przejść obojętnie wobec takiego wyniku, dlatego gorąco zachęcamy Was sięgajcie po książki, nie tyko po te, które musicie. Czytajcie o tym, co Was fascynuje, interesuje, o tym co jest Waszą pasją.            

                                                                                                 Wielbiciele książek                 

      • Międzynarodowy Dzień Kropki

      • 15 września  to Międzynarodowy Dzień Kropki - święto, które ma na celu pobudzenie kreatywności, wiary we własne możliwości oraz poznanie swoich talentów i mocnych stron.

       Nasze przedszkolaki wybrały się na zajęcia do Gminnej Biblioteki w Kołbieli. Tam poznały historię małej Vashti – bohaterki książki Petera Reynoldsa  pt. „The Dot”. Dzieci spędziły ten czas bardzo aktywnie i twórczo. Wierząc w swoje możliwości przygotowały niepowtarzalne dzieła, których bazą była „kropka”.  Dziękujemy za  tak miłe przyjęcie i pomoc w odkrywaniu talentów.

      • Dzień Przedszkolaka w Jeżykach

      • Dzień przedszkolaka to ważna data.

       Nie tylko dla dzieci, lecz dla całego świata.

       Dzieci są ważne, każdy to powie.

       Z nich kiedyś wyrośnie dorosły człowiek,

       więc wszystkim dzieciom małym i dużym

       życzyć dziś chcemy długich podróży,

       spełnienia marzeń, cudownych wrażeń,

       mnóstwa radości i samych słodkości 😊

      • Gminne Biegi Przełajowe

      • 22.09.2022r (czwartek) odbyły się Gminne Zawody w Biegach Przełajowych. Nasi podopieczni spisali się doskonale. A oto wyniki:

       I miejsce Kaja Gąska - IV A

       II miejsce Jakub Przyczka - IV A

       II miejsce Zofia Soszyńska V A

       I miejsce Adrian Krupa V A

       I miejsce Martyna Gontarczyk VI B

       II miejsce Bartłomiej Metera VI A 

       I miejsce Zofia Matosek VII B

       III miejsce Wiktor Danaj VII A

       II miejsce Agata Bąk VIII B

       I miejsce Szymon Skrzypiec - Nowak VIII A

       Gratulujemy wyników osiągniętych przez naszych uczniów.

      • Mistrzostwa Szkoły w Indywidualnych Biegach Przełajowych

      • Sportowe święto w Szkole Podstawowej w Kołbieli

       Nauczyciele wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Kołbieli po raz kolejny przygotowali wspaniałe sportowe wydarzenie. Tym razem zaprosili uczniów na przygodę z bieganiem i zorganizowali
       Mistrzostwa Szkoły w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

                Od najmłodszych po najstarsze klasy – reprezentanci wzięli udział w biegach, dzielnie walcząc ze zmęczeniem.

       Uczniowie wykazali się prawdziwym hartem ducha, nie poddawali się, a wspaniała publiczność wytrwale i głośno dopingowała wszystkich – nie tylko mistrzów, ale także tych, którzy wbiegali na metę ostatni.

       Sportowe święto zwieńczyła dekoracja zwycięzców, którym gratulowała i wręczała medale oraz dyplomy dumna ze swoich nauczycieli i uczniów – dyrektor szkoły – pani Agata Michalczyk. 

       Kalos cagatos – czyli „Piękny i dobry” to starożytne przesłanie przyświeca także naszym pedagogom, którzy stawiają na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, troszcząc się o ich wychowanie, nauczanie, ale także dobre prozdrowotne nawyki – jakim jest upodobanie do sportu.

      • Upamiętniliśmy Leśników

      • 6 września 2022 r. w miejscowości Bocian odbyła się uroczystość upamiętniająca bestialsko zamordowanych leśników Mieczysława Nowakowskiego i jego syna Dobrosława. 

       Zgromadzeni goście wzięli udział w polowej mszy świętej celebrowanej przez ks. Krzysztofa Abramowskiego proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Kołbieli. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Kołbieli razem z nauczycielkami: Anetą Bartnicką i Renatą Mazek oraz delegacja ze szkoły w Celestynowie. Uroczystość zakończono złożeniem wieńców pod pomnikiem. Kwiaty złożyli m.in. nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur Dawidziuk oraz Róża Brytan i Kamil Żołądek pracownicy Nadleśnictwa.

       Organizatorami uroczystości byli: Nadleśnictwo Celestynów, Sołectwo Bocian, Gmina Kołbiel oraz Stowarzyszenie Kultury Mazowsza.                     Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli

      • STYPENDIUM SZKOLNE

      • Stypendium_2022-2023_-_informacja_dotyczaca_wypelniania_wniosku.docx

       Stypendium_2022-2023_-_wniosek.docx

       Pełnoletni uczniowie oraz rodzice uczniów małoletnich zamieszkałych
       na terenie Gminy Kołbiel jak co roku mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie Stypendium Szkolnego na podstawie:
        
       Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2021 r. poz.1915 z późn. zm.) Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

       Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Stypendium szkolne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbiel, zakładka – stypendium oraz w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

       Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 

       -   od 1 września do 15 września 2022 r.,

       -  w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2022 r.
       w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

       Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

        Kwota z 1 ha przeliczeniowego dla rolników wynosi 345 zł. Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2022 r.

       Stypendiom przysługuje:

       1. Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kołbiel.
       2. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych                o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
       3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

       Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

       Stypendium nie przysługuje:

       1. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,

       2. uczniom klas zerowych,

       3. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kołbiel.

       Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

       1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
       2. pełnoletniego ucznia,
       3. dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

       Wymagane dokumenty

       - wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

       - zaświadczenie o wysokości:

       1. dochody netto z zakładu pracy,

       2. renty/emerytury (odcinek renty/emerytury),

       3. alimentów (wyrok sądowy mówiący o zasądzonych alimentach lub zaświadczenie komornika lub decyzja GOPS– funduszu alimentacyjnego,

       4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
       (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

       5. zaświadczenie lub decyzja GOPS otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny),

       6. zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych,

       7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacania składek ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych oraz określonych             w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).


       Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się
       o składanie kompletnej dokumentacji.

        ZASIŁEK SZKOLNY

       Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo                 w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe rozumie się nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny w szczególności: pożar, zalanie mieszkania, zdiagnozowana choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierci najbliższego członka rodziny, kradzież. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.

       Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

       - rodzice,

       - inni przedstawiciele ustawowi uczniów,

       - pełnoletni uczeń,

       - dyrektorzy szkół.

       Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny


       Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. "Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie "zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne
       od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób
       i rodzin sytuacja.