• Aktualności

      • Delegacja Pocztu Sztandarowego

      • W poniedziałek - 6 września uczniowie z naszej Szkoły wzięli udział w uroczystości przy pomniku leśników Nowakowskich w Bocianie. Doroczne spotkanie miało na celu upamiętnienie leśników, bestialsko zamordowanych w 1943 roku. Po mszy świętej odprawionej w leśnej scenerii, uroczystość kontynuowana była w Centrum Edukacji Leśnej, gdzie odbyła się projekcja filmu historycznego nt. losów leśników polskich w czasie II wojny światowej.

      • Witamy w nowym roku szkolnym 2021/2022

      • Serdecznie witamy całą Społeczność Szkolną w nowym roku!
       Pełni nadziei i zapału rozpoczynamy pracę i naukę.
       Niech ten czas będzie dla wszystkich pełen energii, radości, dobrej, wytężonej pracy, przepełniony pomysłami i kreatywną współpracą.

      • STYPENDIUM SZKOLNE

      • POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
       W GMINIE KOŁBIEL NA ROK SZKOLNY 2021/2022

       Wniosek o przyznanie stypendium.docx

       Czynność przetwarzania stypendium.docx

        Pełnoletni uczniowie oraz rodzice uczniów małoletnich zamieszkałych
       na terenie gminy Kołbiel jak co roku mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie Stypendium Szkolnego na podstawie:
        
       - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2020 r. poz.1327) Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

       Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Stypendium szkolne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbiel, zakładka – stypendium oraz w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

       Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 

       - od 1 września do 15 września 2021 r.,

       -  w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2021 r.
       w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

       Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358 z późn. zm.).

        Kwota z 1 ha przeliczeniowego dla rolników wynosi 308 zł. Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2021 r.

       Stypendiom przysługuje:

       1. Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kołbiel.
       2. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
        24 roku życia.
       3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

       Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,                 w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

       Stypendium nie przysługuje:

       1. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
       2. uczniom klas zerowych,
       3. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kołbiel.

       Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

       1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
       2. pełnoletniego ucznia,
       3. dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

       Wymagane dokumenty

       - wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

       - zaświadczenie o wysokości:

       1. dochody netto z zakładu pracy,

       2. renty/emerytury (odcinek renty/emerytury),

       3. alimentów (wyrok sądowy mówiący o zasądzonych alimentach lub zaświadczenie komornika lub decyzja GOPS – funduszu alimentacyjnego,

       4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
       (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

       5. zaświadczenie lub decyzja GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny),

       6. zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
       z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych,

       7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacania składek ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych oraz określonych w przepisach
       o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

       Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się
       o składanie kompletnej dokumentacji.

                                                        ZASIŁEK SZKOLNY

       Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
       Przez zdarzenie losowe rozumie się nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny w szczególności: pożar, zalanie mieszkania, zdiagnozowana choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierci najbliższego członka rodziny, kradzież. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.


       Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

       - rodzice,

       - inni przedstawiciele ustawowi uczniów,

       - pełnoletni uczeń,

       - dyrektorzy szkół.

       Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny
       Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. "Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie "zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne
       od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób
       i rodzin sytuacja.

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021 r. odbędzie się według harmonogramu:

       Klasy II – VIII

       Przyjazd do szkoły o godzinę później według rozkładu dojazdu autobusów szkolnych z czerwca ubiegłego roku (zbiórka uczniów z miejscowości rozpocznie się ok. godz. 8.00). Około godziny 10.00 planowane są odjazdy do domu.

       - godz. 9.00 - uczniowie klas II – VIII wchodzą do szkoły bez osób towarzyszących i udają się na  spotkania z wychowawcami. W tym dniu nie będzie ogólnego spotkania z p. Dyrektor w sali gimnastycznej.

       Uczniowie klas II – III wchodzą wejściem głównym do budynku szkoły, a klasy IV – VIII wejściem od podwórka do części C.

       Przydział sal:

       2a – s. 43

       2b – s. 44

       2c – s. 49

       3a – s. 52

       3b – s. 50

       3c – s. 51

       4a – s. 4

       4b – s. 5

       4c – s. 36 (świetlica)

       5a – s. 2

       5b – s. 8

       5c – s. 13

       6a – s. 14

       6b – s. 17 ( świetlica)

       7a – s. 10

       7b – s. 9

       7c – s. 7

       7d – s. 3

       8a – s. 11

       8b – s. 18

       8c – s. 1

       8d – s. 19

        

       Klasy I

       Na uroczystość uczniowie z okolicznych miejscowości przyjeżdżają i odjeżdżają własnym transportem.

       - godz. 10.00 – spotkanie p. Dyrektor z uczniami klas pierwszych i ich rodzicami w sali gimnastycznej.

       Na rozpoczęcie roku szkolnego z pierwszakiem może wejść do szkoły wyłącznie jeden opiekun ( bez osób towarzyszących). W budynku należy zdezynfekować ręce i mieć nałożoną maseczkę. Po uroczystości dzieci z rodzicami i wychowawcami udadzą się do klas:

       1a – s. 41

       1b – s. 31

       1c – s. 42

        

       Oddziały przedszkolne

       Na uroczystość dzieci z okolicznych miejscowości przyjeżdżają i odjeżdżają własnym transportem.

       - godz. 11.00 – spotkanie p. Dyrektor z dziećmi oddziałów przedszkolnych i ich rodzicami w sali gimnastycznej.

       Na rozpoczęcie roku szkolnego z przedszkolakiem może wejść do szkoły wyłącznie jeden opiekun (bez osób towarzyszących). W budynku należy zdezynfekować ręce i mieć nałożoną maseczkę. Po uroczystości dzieci z rodzicami i wychowawcami udadzą się do sal. Przed wejściem do pracowni rodzice zobowiązani są nałożyć ochraniacze na obuwie.

       Spotkania w pracowniach:

       „Żabki” – s. 39

       „Motylki” – s. 25

       „Biedronki” – s. 24

       „Jeżyki” – s. 38

      • Dożywianie

      • Osoby chętne do korzystania z dożywiania w stołówce prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli, proszone są o składanie „Kart zapisu na dożywianie” w terminie: 01.09 – 10.09. 2021r.

       Karty zapisu dostarczamy do szkoły do osoby pełniącej dyżur przy wejściu do szkoły „ wejście główne”. 

       Kart zapisu na dożywianie nie składają rodzice dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych i oddziałów „ 0”.

       Karty zgłoszeniowe można pobrać  ze strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego „ Librus” - zakładka - organizacja szkoły – pliki szkoły – karta zapisu na dożywianie.

       karta zapisu na dożywnie.doc

       karta zapisu na dożywnie karta dużej rodziny.doc

       Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną liczba dzieci korzystających z dożywiania zostanie dostosowana do wytycznych GIS.

      • Pożegnanie Pani Grażyny Marek

      • Na emeryturę odeszła Pani Grażyna Marek – nauczycielka matematyki, wspaniały pedagog
        wychowawca pokoleń kołbielskiej młodzieży.

       Pani Dyrektor w imieniu własnym, Nauczycieli i całej społeczności szkolnej podziękowała za wieloletnią pracę, serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi.
       Naszej „świeżo upieczonej Emerytce” życzymy delektowania się czasem wolnym na emeryturze i realizowania swoich marzeń i pasji.

      • NAUCZYCIEL ŚWIETLICY

      • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli zatrudni od dnia 1 września 2021 roku pracownika na stanowisku:

       NAUCZYCIEL ŚWIETLICY

       Osoby posiadające wymagane kwalifikacje, zainteresowane pracą w tutejszej szkole prosimy o składanie CV do dnia 11 sierpnia 2021 roku.

       Curriculum vitae można dostarczać drogą e-mail na adres: spkolbiel@kolbiel.pl lub osobiście do sekretariatu szkoły.

       Przewidziane zatrudnienie na początku – na okres 1 roku z możliwością przedłużenia umowy, możliwość pracy w godzinach ponadwymiarowych.   

      • Życzenia od Pani Dyrektor

      • Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Uczniom i Rodzicom pragnę złożyć serdeczne podziękowania za naszą wspólną pracę w tym ciężkim roku. Nasza Szkoła wypuszcza w świat następne pokolenie Absolwentów. Naszym drogim Ósmoklasistom życzę jak najlepszych wyników z egzaminów, dostania się do wymarzonej szkoły średniej i realizacji życiowych planów i marzeń.

       Serdeczne życzenia dla Wszystkich, spokojnych, zdrowych wakacji, wielu wrażeń i wspaniałych przygód. Do zobaczenia we wrześniu!
                                                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołbieli
                                                                                                     Agata Michalczyk

      • Ósmoklasiści żegnają Szkołę

      • Kilka słów od naszych Absolwentów: 

       "W imieniu Samorządu Szkolnego pragnę podziękować Pani Dyrektor i Pracownikom Szkoły za wspólnie spędzone lata.

       Jak powiedział Janusz Korczak: „Dzieci rodzą się ze skrzydłami – Nauczyciele pomagają im je rozwinąć” – dlatego szczególne słowa wdzięczności kieruję do naszych Nauczycieli, którzy poświęcili nam swój czas, siłę i włożyli wiele serca w nasze kształcenie. Przekazaliście nam Państwo nie tylko wiedzę, ale uczyliście nas jak się poprawnie zachowywać, jak postępować, aby w życiu było nam łatwiej.

       Bardzo Wam dziękujemy i obiecujemy wykorzystać wiedzę i wszelkie Państwa nauki w dalszym życiu. Zawsze będziemy miło wspominać czas spędzony w murach Szkoły Podstawowej w Kołbieli."

                                                                                                                 Przewodnicząca Samorządu Szkolnego
                                                                                                                                   Julia Długosz

      • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

      • Uroczyste, piękne i wzruszające pożegnanie roku szkolnego 2020/2021 dotyczyło szczególnie klas ósmych, które to po raz ostatni w charakterze uczniów pojawiły się w murach szkoły.

       Koledzy z klas siódmych, pod przewodnictwem swoich wychowawców, zadbali o miły i serdeczny nastrój uroczystości zakończenia roku szkolnego, ofiarowali także pamiątkowe upominki.
       Łzy wzruszenia pojawiły się zwłaszcza na twarzach wychowawców klas ósmych, którzy żegnali się już na zawsze ze swoimi „szkolnymi dziećmi”. Nasza Szkoła wypuszcza w świat następne pokolenie Absolwentów. Jesteśmy z nich dumni i pewni, że zapas wiedzy, doświadczenia i nauki, jaki wynoszą z naszej Szkoły, pomoże im dobrze poradzić sobie w dalszym życiu.

       Pani dyrektor Agata Michalczyk w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim za pracę w tym trudnym, nietypowym, naznaczonym pandemią roku.
       Do zobaczenia we wrześniu!

      • Spotkania zapoznawcze dla przedszkolaków

      • Drodzy Rodzice,

       Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli zaprasza rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022 na spotkanie z wychowawcami i obejrzenie sal przedszkolnych.

       Wizyta Państwa odbywać się będzie w reżimie sanitarnym (dezynfekcja rąk przy wejściu, maseczka) z podziałem na grupy według ustalonego harmonogramu.

       Na spotkanie z każdą grupą przeznaczamy 30 minut – prosimy Państwa o dostosowanie się do poniższego harmonogramu: 

       Harmonogram.pdf

        

      • Ogłoszenie

      • Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostały ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska.

      • Szkolny Konkurs Talentów

      • W tym roku „Szkolny Konkurs Talentów” miał zupełnie inną formę. Zarówno prezentacja talentów, jak i głosowanie odbywały się online ze względu na sytuację epidemiologiczną. Celem konkursu jak co roku była promocja talentów, popularyzacja działań artystycznych i sportowych uczniów naszej szkoły. Konkurs zorganizowany był dla wszystkich uczniów, z podziałem na kategorie wiekowe: klasy 0-III, oraz IV – VIII.

       Prezentacja dorobku artystycznego uczniów odbywała się online. W ramach konkursu jego uczestnicy nadsyłali do organizatorów filmiki i zdjęcia prezentujące swoje zdolności i umiejętności. Uczniowie zaprezentowali bardzo różnorodny repertuar. Mogliśmy podziwiać m.in. taniec, śpiew, grę na instrumentach, prace plastyczne, akrobatykę, jazdę konno, osiągnięcia sportowe.

       O zwycięstwie uczestników „Szkolnego Konkursu Talentów” decydowała największa liczba oddanych głosów na daną prezentację. Swój głos można było oddać do 7 czerwca tylko raz, logując się na konto Microsoft i głosując na wybraną osobę.

       Wśród uczniów klas młodszych 0-III najwięcej głosów zdobyli:

       I miejsce: Wiktoria Leszczyńska, klasa 3b

       II miejsce: Jan Piętka, klasa 2a

       III miejsce: Nadia Piętka, grupa Żabki

       W klasach starszych:

       I miejsce: Julia Masna, klasa 7c

       II miejsce: Zuzanna Dróżdż, klasa 7a

       III miejsce: Natalia Jałocha, klasa 8b

       Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Pamiętajcie, że w każdym drzemie jakiś talent – trzeba go tylko w sobie odnaleźć, a potem starannie pielęgnować!

       Karolina Tomaszewska

      • Dzień Dziecka

      • "Bądź dzieckiem jak najdłużej, jak dziecko baw się, śmiej  i kochaj tak, jak dziecko, i serce dziecka zawsze miej!"     

           Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który czekają młodsze i starsze dzieci. Mając na uwadze, że szczególnie w tym dniu dzieci powinny być uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe, wszystkim zależy, aby był on pełen atrakcji, wyjątkowy i długo wspominany.

                   Szczególnie zapraszać do zabawy nie trzeba było. Dmuchane zamki, zjeżdżalnie, - to wszystko czekało na najmłodszych uczniów  z okazji ich wielkiego święta, czyli Dnia Dziecka. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji.  Lody, babeczki i słodkości smakowały wyjątkowo, bo pod "gołym niebem" wszystko lepiej smakuje. Było wesoło, kolorowo, bajkowo i muzykalnie!                                               Agnieszka Prasuła

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.