• Aktualności

      • Sensoryczny dywan

      • W ramach udziału w projekcie „Z darami natury - świat nie jest ponury” dzieci z gr Motylki, w czasie spacerów zbierały skarby  jesieni – liście, żołędzie, patyczki, kasztany. Aby „poznać jesień” wszystkimi zmysłami dzieci wykorzystały materiał przyrodniczy do zabaw sensorycznych. Z uzbieranych liści powstał sensoryczny dywan. Przejście po takiej ścieżce, to fajna zabawa, ale także stymulacja wszystkich receptorów znajdujących się na stopach. Podczas zajęć dzieci doświadczyły wielu bodźców dotykowych, ćwiczyły motorykę dużą, a w niektórych momentach również równowagę. Taki spacer jest wspaniałym i naturalnym masażem stóp. Wplecione w zabawę treści matematyczne pozwoliły na lepsze przyswojenie wiedzy. Nie mogło zabraknąć elementów plastycznych, które dzieci uwielbiają – doskonaląc motorykę małą, Motylki wykonały „odbijanki” z liści.

       Beata Bogdańska

      • Co w trawie piszczy?

      • Przedszkolaki z grupy Motylki i Biedronki wykonały zadanie z Projektu „Z DARAMI NATURY ŚWIAT NIE JEST PONURY”. Zaopatrzeni w lupy wyruszyliśmy do naszego pobliskiego lasu.
       Bystrym oczom tropicieli nie umknęły żadne owady żyjące pod naszymi stopami.

      • Z DARAMI NATURY ŚWIAT NIE JEST PONURY

      • W bieżącym roku szkolnym w grupach Motylki i Biedronki realizowany jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z DARAMI NATURY ŚWIAT NIE JEST PONURY”, który ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. Projekt zakłada tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą, inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody.

       Autorkami projektu są: Monika Rucińska oraz Adrianna Kamińska - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim.

       Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz z siódmym kierunkiem polityki oświatowej MEiN na rok 2023/2024: "Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej".

        

      • SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW

      • Zapraszamy do udziału w akcji Lidla pod nazwą SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW 2, której celem jest wsparcie talentów dzieci oraz udzielenie wsparcia szkole poprzez pozyskanie nowoczesnego sprzętu i wyposażenia.

       Aby wziąć udział w akcji, należy zrobić zakupy w sklepie Lidl, odebrać przy kasie TALENCIAKI - papierowe kupony - za każde wydane 50 zł (w tym przynajmniej 1 warzywo lub 1 owoc), a następnie przekazać kupony naszej Szkole wrzucając je do specjalnego, kartonowego  pudełka (przy wejściu głównym)  LUB samemu wejść na stronę: lidl.pl/szkoly, kliknąć zakładkę PRZYPISZ TALENCIAKI, WYBIERZ SZKOŁĘ, a następnie - zeskanować kod z TALENCIAKA lub wpisać go ręcznie. W ten sposób przekażemy losy na konto Szkoły.
       Kampania trwa od dnia 1 września 2023 r. do wyczerpania nagród, lecz nie dłużej niż do dnia 05.11. 2023 r.

       Zapraszamy Wszystkich do wspólnej zabawy, dzięki której nasza Szkoła może pozyskać cenne nagrody.

      • Mamy nowe władze samorządowe

      • Miło nam poinformować, że Samorząd Szkolny wybrał spośród siebie władze:
       Przewodniczącą została Anna Szeląg
       Zastępcą: Wiktoria Kurdej
       Sekretarzem: Martyna Gontarczyk

       Skarbnikiem: Wiktor Danaj

      • Stypendium szkolne

      • POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
       W GMINIE KOŁBIEL NA ROK SZKOLNY 2023/2024

       Pełnoletni uczniowie oraz rodzice uczniów małoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Kołbiel jak co roku mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie Stypendium Szkolnego na podstawie:
        
        Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2021 r. poz.1915 z późn. zm.) Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

       Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Stypendium szkolne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbiel, zakładka – stypendium oraz w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

       Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 

       -   od 1 września do 15 września 2023 r.,

       -  w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2023 r.
       w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

       Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

        Kwota z 1 ha przeliczeniowego dla rolników wynosi 345 zł. Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2023 r.


       Stypendium przysługuje:

       1. Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kołbiel.
       2. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
       3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

       Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

       Stypendium nie przysługuje:

       1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne w wieku od 3 do 5 lat,
       2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym   w szkole tj. dzieci 6 – letnie „zerówki”
       3. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kołbiel,
       4. studentom.

       Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

       1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
       2. pełnoletniego ucznia,
       3. dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
       4. stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

       Wymagane dokumenty:

       - wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

       - zaświadczenie o wysokości:

       1. dochody netto z zakładu pracy (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),

       2. renty/emerytury (odcinek renty/emerytury),

       3. alimentów (wyrok sądowy mówiący o zasądzonych alimentach lub zaświadczenie komornika lub decyzja GOPS– funduszu alimentacyjnego,

       4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
       (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

       5. zaświadczenie lub decyzja GOPS otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny),

       6. zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych,

       7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacania składek ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych oraz określonych             w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

       Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się
       o składanie kompletnej dokumentacji.

        ZASIŁEK SZKOLNY

       Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe rozumie się nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny w szczególności: pożar, zalanie mieszkania, zdiagnozowana choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierci najbliższego członka rodziny, kradzież. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.

       Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

       - rodzice,

       - inni przedstawiciele ustawowi uczniów,

       - pełnoletni uczeń,

       - dyrektorzy szkół.

       Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

       Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. "Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie "zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne
       od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób
       i ich rodzin sytuacja.

       Czynnosc przetwarzania - stypendium.docx

       informacja_wypelniania_wniosku_o-stypendium-szkolne.docx

       WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_STYPENDIUM_SZKOLNEGO_2023_24.docx

      • Zaczynamy - Nowy rok szkolny 2023/2024

      • Uroczystą Mszą święta z udziałem Pocztu Sztandarowego naszej szkoły rozpoczęliśmy nowy rok.
       Jaki będzie? Już od początku wiemy, że trudny ze względu na trwające w budynku szkoły remonty. Nie poddajemy się jednak i z optymizmem patrzymy w przyszłość.
       Wielu chwil radości, zapału i satysfakcji życzymy wszystkim.

      • Zapisy na dożywianie, opieka świetlicowa

      • Rodzice dzieci  chętnych do korzystania z dożywiania w stołówce prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli, proszeni są o składanie „Kart zapisu na dożywianie” w terminie: 04.09 – 10.09. 2023 r.

       Karty zapisu dostarczamy do  osoby pełniącej dyżur przy wejściu do szkoły „wejście główne” lub do sekretariatu szkoły.

       Kart zapisu na dożywianie nie składają rodzice dzieci, które będą uczęszczać do  oddziałów „ 0”.

       Karty zgłoszeniowe łącznie z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli można pobrać z dziennika elektronicznego „ Librus”.

       O rozpoczęciu dożywiania uczniowie i rodzice zostaną poinformowani.