• Statut

    • Statut Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli

    • Pełna wersja statutu w formacie pdf - STATUT_SZKOŁY.pdf

     Podstawa prawna: 

     Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz.1915 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001, nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz.373 z późn. zm.)

      §1 NAZWA SZKOŁY I INNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 

     1. Ustala się następującą nazwę placówki: Szkoła Podstawowa. 

     2. Szkoła nosi imię Armii Krajowej. Posiada własny sztandar, hymn i logo. Obchodzi coroczne „Święto Szkoły” 26 października. 

     3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Szkolnej 5 w Kołbieli. Budynek i teren szkoły objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania, opieki. 

     4. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach w zależności od wielkości i kształtu może być używany czytelny skrót nazwy. 

     5. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej, zwana dalej szkołą, jest placówką oświatowo– wychowawczą prowadzoną przez Gminę Kołbiel. 

     6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie. 

     7. Szkoła jest szkołą publiczną. W skład szkoły wchodzą: oddziały przedszkolne i szkoła podstawowa. 

     8. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania trwa 8 lat. 

     9. Rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego objęte są dzieci 6 letnie. 

     10. W szkole wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci 5 letnie. 

     11. Uchylony

     Pełna wersja statutu w formacie pdf - STATUT_SZKOŁY.pdf