• Statut

    • Statut Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli

    • Pełna wersja statutu w formacie pdf - Statut_Szkoly.pdf

     Podstawa prawna:

     Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.1481).

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz.U. 2001,nr 61,poz. 624z późn.zm.)

     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078).

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz.373)

     §1

     NAZWA SZKOŁY I INNE POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Ustala się następującą nazwę placówki: Szkoła Podstawowa.  

     2. Szkoła nosi imię Armii Krajowej. Posiada własny sztandar, hymn i logo. Obchodzi coroczne  „Święto Szkoły”  26 października.

     3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Szkolnej 5 w Kołbieli. Budynek i teren szkoły objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania,opieki.

     4. Ustalona nazwa  jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach w zależności od wielkości i kształtu może być używany czytelny skrót nazwy.

     5. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej, zwana dalej szkołą, jest placówką oświatowo–wychowawczą prowadzoną przezGminę Kołbiel.

     6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie.

     7. Szkoła jest szkołą publiczną. W skład szkoły wchodzą: oddziałyprzedszkolnei szkoła podstawowa.

     8. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawieramowych planów nauczania trwa8lat.

     9. Rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego objęte są dzieci6 letnie.

     10. W szkole wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci 5 letnie.

     11. Uchylony

     § 2

     INFORMACJA O PRACY SZKOŁY

     1. Cele i zadania szkoły

     1) Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie o SystemieOświaty z dnia 7 września1991r. zuwzględnieniem późniejszychnowelizacji tejże Ustawyoraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. poz. 59 z późniejszymi zmianami)

     2) Szkoła realizując cele i zadania uwzględnia treści zawarte w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, Programie Wychowawczo –Profilaktycznym,dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska stanowią oneodrębne dokumenty, które tworzą spójną całość.

     2. Sposoby wykonywania zadań szkoły

     1) Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły, jej organów i organizacji szkolnych jest prowadzona zgodnie z zasadami pedagogiki i uwzględnia przepisy prawne i ideezawarte wKonstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych, a także w Międzynarodowej Konwencji o  Prawach Dziecka.

     2) Szkoła kształtuje środowisko wychowawczesprzyjające przekazaniu zasad moralnych i wartości, poszanowania godności, wolności człowieka, sprawiedliwości, szacunku do pracy, tolerancji, poszanowania prawa, uczciwości, odpowiedzialności za własne czyny.

     3) Szkoła zapewnia uczniom warunki do zdobywania rzetelnej wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne poznawanie świata.

     4) Szkoła realizuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa i zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez umożliwienie uczniom:

     a) rozwoju talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych;

     b) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej;

     c) korzystanie w ramach potrzeby z pomocy psychologiczno -pedagogicznej;

     d) organizowaniaopieki inauczaniaindywidualnego dla uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych;

     e) promowanie zdrowego i higienicznego trybu życia;

     f) zaznajomienie uczniów z podstawowymi przepisami bhp i ppoż.

     5) Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenianauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą –z poszczególnymi nauczycielamia zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

     3. W szkole tworzy się w zależności od potrzeb zespoły nauczycielskie: stałe i doraźne.

     4. Uchylony

     5. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

     1) Szkoła może organizować działalność innowacyjnąmającąna celuposzerzenie lub modyfikację realizowanych celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły, uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikę szkoły.

     2) W zakresie działalności innowacyjnej, szkoła możewspółpracować ze stowarzyszeniamii innymi organizacjami.

     3) Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny( art. 45 Ustawy–PrawoOświatowe).

     4) O podjęciu współdziałania szkoły z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej decyduje Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

     5) Działalność innowacyjna może być realizowana w szkole lub poza nią.

     6) Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

     7) Autor lub autorzy przedsięwzięcia innowacyjnego powinni opisaćjego zasady uwzględniając:

     a) problematykę innowacji; 

     b) cele innowacji; 

     c) formę i metody realizacji; 

     d) termin realizacji; 

     e) ewaluację; 

     8) Zespół autorski zapoznaje Radę Pedagogiczną z proponowaną innowacją i po pozytywnym zaopiniowaniu przez RP, na mocy uchwały zostaje ona wprowadzona w szkole. 

     9) Po zakończeniu realizacji innowacji zostaje przeprowadzona ewaluacja. 

     10) Nauczyciele realizujący przedsięwzięcie innowacyjne składają sprawozdanie z jego przebiegu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

     11) W ramach długofalowej pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoła współpracuje z: 

     a) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku, która diagnozuje rozwój uczniów, prowadzi terapie, konsultacje, warsztaty; 

     b) Komendą Powiatową Policji w Otwocku, która wspiera szkołę w: rozwiązywaniu trudnych problemów z uczniami; prowadzi prelekcje i spotkania tematyczne dotyczące bezpieczeństwa na drodze, w sieci, demoralizacji, uzależnień; przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową itp.; 

     c) Publicznym Ośrodkiem Zdrowia w Kołbieli w celu organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi; 

     d) Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną poprzez udział w organizowanych programach i konkursach promujących zdrowy styl życia; wykorzystaniu pomocy dydaktycznych i materiałów o tematyce zdrowotnej; 

     e) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we współpracy organizując wsparcie materialne; z asystentem rodziny pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych; udział w spotkania roboczych w ramach wdrożenia procedury Niebieskiej Karty; 

     f) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie szkoły w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w środowisku rodzinnym uczniów; 

     g) Sądem – we współpracy z kuratorami sądowymi przeprowadzanie interwencji i wglądu w sytuację rodzinną dziecka; 

     h) Gminną Biblioteką- poprzez udział uczniów, rodziców i nauczycieli w wystawach, spotkaniach autorskich, warsztatach, konkursach; korzystaniu ze zbioru bibliotecznego; 

     i) Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym i Centrum Edukacji Leśnej – organizowanie i uczestnictwo w warsztatach, wycieczkach edukacyjnych; konkursach przyrodniczych, plenerach malarskich; wystawach okazjonalnych itp. 

     j) Parafią Rzymsko-Katolicką – wspólne obchody uroczystości patriotycznych i szkolnych, jasełek, dożynek parafialnych; 

     k) Strażą Pożarną – prowadzenie prelekcji związanych z bezpieczeństwem pożarowym; przeprowadzaniu próbnego alarmu przeciwpożarowego; udziału uczniów w konkursach; pomoc w organizacji uroczystości szkolnych; 

     l) z władzami samorządowymi – poprzez promocję szkoły w lokalnej gazetce gminnej oraz umieszczanie informacji na tablicy dla mieszkańców; współorganizowanie uroczystości i imprez; wspólne w nich uczestnictwo zapraszanie; dofinansowanie imprez, konkursów itp. 

     m) z Hufcem ZHP Celestynów – działalność drużyny harcerskiej „Żywioły” imienia F. Fijałkowskiego umożliwia w szkole kształtowanie postaw, naukę i doskonalenie umiejętności; udział uczniów w obozach, wycieczkach, zbiórkach charytatywnych; opieka nad lokalnymi miejscami pamięci; udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych; 

     n) Otwockim Towarzystwem Opieki Paliatywnej – propagowanie idei wolontariatu poprzez zbiórki na rzecz hospicjum, przygotowywanie przez uczniów i rodziców oraz nauczycieli ozdób świątecznych na kiermasze; udział w akcjach i konkursach; 

     6. Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest:

     a) udzielana uczniom w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych (logopeda, pedagog, psycholog);

     b) udzielana rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów i polega ona na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczychi dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

     c) dobrowolna i nieodpłatna;

     d) udzielana uczniom przez nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów pracujących w szkole (logopeda, pedagog, psycholog);

     e) organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami pedagogiczno –psychologicznymi i podobnymi instytucjami.

     2) Szczegółowe informacje o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznejznajdująsięw Procedurach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     7.W szkole na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizowane są zajęcia z religii lub etyki.

     Życzenie to rodzic (prawny opiekun) wyraża w  formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione.

     8. W szkole organizowane są obowiązkowe zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Rodzic (prawny opiekun) może zgłosić Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację dziecka zudziału w zajęciach WDŻ.  

     9. Szkoła w miarę możliwości organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

     1) Zajęcia dodatkowe prowadzą nauczyciele zgodnie z kwalifikacjami.

     2) Uczniowie korzystają z zajęć dodatkowych dobrowolnie, po wypełnieniu przez rodziców stosownego oświadczenia.

     3) Koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych,wycieczki szkolne wedługRegulaminu Wycieczek.

     10. Szkoła otacza szczególną opieką:

     1) Uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów słuchu, wzroku, mowy           i ruchu; współpracuje z lokalną służbą zdrowia oraz realizuje ich zalecenia w miarę posiadanych środków i możliwości;

     2) Uczniów, którym z powodu warunków rodzinnychlub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna. Szkoła współpracuje z Radą Rodziców oraz instytucjami opieki społecznej organizując pomocw formie bezpłatnych obiadów, jednorazowych zapomóg, zakupu książek, dopłat za szkolne wycieczkii innych świadczeń. 

     11. Szkoła udziela rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Szkoła współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną oraz instytucjami świadczącymi taką pomocą.

     12. Zadania opiekuńcze:

     1) Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas obowiązkowych  i nadobowiązkowych zajęć (np. koła zainteresowań, chór, zajęcia sportowe, zespoły wyrównawcze itp.) sprawuje nauczyciel, któremu przydzielono dane zajęcia w przydziale czynności;

     2) Jeśli nauczyciel w tym czasie jest nieobecny, to w przypadku zajęć obowiązkowych opiekę tę sprawuje inna wyznaczona przez Dyrektora lub Wicedyrektora osoba w formie zleconego zastępstwa;

     3) Zwolnienie ucznia do domu z powodu złego samopoczucia bądź wypadku, któremu uczeń uległ na terenie szkoły może nastąpić wyłącznie w przypadku osobistego odebrania dziecka przez jednego z rodziców oraz umieszczeniapisemnej informacji o zwolnieniu ucznia w zeszycie zwolnień, który znajduje się w sekretariacie szkoły,z datąi podpisem osoby odbierającej dziecko;

     4) Nauczyciel ma obowiązek udzielenia pomocy uczniowi, który uległ wypadkowi zgodnie z przepisami zawartymi w Procedurze Interwencyjnej w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia, nagłego zachorowania i konieczności udzielenia pierwszej pomocy.

     5) Nauczyciel i inni pracownicy szkoły nie mają prawa usuwania ucznia z zajęć lekcyjnych, a także wysłania ich poza teren szkoły;

     6) Opiekę nad uczniami na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych typu: obchody świąt państwowych, Dzień Dziecka, dyskoteki, wieczorki klasowe, wycieczki do kina, teatru itp. sprawują wychowawcy lub wyznaczeni nauczyciele. 

     7) Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii i WDŻprzebywają w świetlicy szkolnej pod opieką dyżurującego na świetlicy nauczyciela. 

     8) Uczniowie, którzy mają zwolnienie z ćwiczeń na wychowaniu fizycznym, wystawione przez lekarza,przebywają na wyżej wymienionych zajęciach pod opieką prowadzącego je nauczyciela. 

     9) Uczniowie którzy rozpoczynają zajęcia w późniejszych godzinach lekcyjnych i nie są zapisani na świetlicę, przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć; w przypadku uczniów dojeżdżających organizuje się opiekę świetlicową.

     13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniowie, nauczyciele oraz osoby prowadzące zajęcia w sali gimnastycznej stosują się do Regulaminu sali gimnastycznej.

     14. Wobec ucznia, który jest ofiarą lub sprawcą przemocy wdraża się Procedury postępowania w przypadkach trudnych.

     15. W celu zapewnienia opieki nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych realizowane są dyżury nauczycieli według ustalonego i wywieszonego w pokoju nauczycielskim stałego grafiku dyżurów:

     1) Dyżury pełnione są równocześnie na trzech kondygnacjach szkoły oraz w ciepłe dni przed budynkiem szkolnym od godziny 7.45 do zakończenia zajęć lekcyjnych;

     2) Obowiązki nauczyciela dyżurującego umieszczone są w Regulaminie DyżurówNauczycieli.

     16. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą”.

     1) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego: pierwszy etap edukacyjny klasy I-III, drugi etap edukacyjny klasy IV-VIII.

     2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zmienić wychowawcę oddziału lub nauczyciela przedmiotu na wspólny wniosek uczniów i rodziców. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wnioskować do Dyrektora o rezygnację z funkcji wychowawcy klasy. Zmiana taka może nastąpić zkońcem roku szkolnego lub w szczególnych przypadkach w czasie jego trwania.

     17. Współdziałanie szkoły z rodzicami.

     1) Rodzice i nauczyciele współpracują w sprawach wychowania i kształcenia.

     2) Spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać się będą nie mniej niż pięć  razy w roku.

     3) W pierwszej połowie września każdego roku na pierwszym spotkaniu z wychowawcą klasy rodziców zapoznaje się:

     a) z propozycją Programu Wychowawczo -Profilaktycznego, z kalendarzem roku szkolnego, harmonogramemdni otwartych i zebrań z rodzicami;

     b) z WO, PO;

     c) rodziców klas pierwszych –z obowiązkami rodziców wobec dzieci rozpoczynających naukę w szkole;

     d) rodziców uczniów, którym przysługuje prawo do bezpłatnych podręczników –zRegulaminem wypożyczania podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.

     e) rodziców uczniów klas IV –VIII –z procedurami przeprowadzania sprawdzianów kompetencji, próbnych egzaminów oraz rodziców uczniów klas kończących szkołę podstawową o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

     4) Na pierwszymw danym roku szkolnym spotkaniu wychowawca klasy wspólnie z rodzicami ustalają i przyjmują do realizacji Plan Pracy Wychowawcy Klasy, który zostaje opracowany na podstawie  Programu Wychowawczo –Profilaktycznego Szkoły;przeprowadzają wybory Rady Rodziców.

     5) Rodzice mają obowiązek interesować się postępami w nauce i zachowaniu swoich dzieci. 

     W związku z tym powinni:

     a) brać udział w zebraniach klasowych, w dniach „otwartych”, w rozmowach indywidualnychz wychowawcą i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

     b) przybyć do szkoły na każde ustne lub pisemne wezwanie dyrektora, wychowawcy klasy lub nauczycieli poszczególnych przedmiotów;

     6) Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do:

     a) udzielania rzetelnej informacji rodzicom na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce dziecka;

     b) bieżącego wpisywania ocen z przedmiotów,uwag o zachowaniuuczniów do e-dziennika;

     c) kontakty z rodzicami inne niż dni otwarte i zebrania powinny odbywać się po wcześniejszymuzgodnieniu terminu z nauczycielem, poza jego obowiązkowymizajęciami w szkole.

     7) Program Wychowawczo –ProfilaktycznySzkołyuchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Szczegółowe treści i zaplanowane działania Programu Wychowawczo –Profilaktycznego stanowią oddzielną dokumentację.

     § 2a

     WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

     1. Szkoła dokonuje oceny uczniów zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi  w  Wewnątrzszkolnym Ocenianiu (WO).

     1) Ocenianiu podlegają: 

     a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

     b) zachowanie ucznia.

     2) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega narozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

     a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;  

     b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

     3) Ocenianie zachowaniaucznia polega narozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli   oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm   etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.

     4) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

     a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;

     b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

     c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

     d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

     e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnejzachowania;

     f) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych zzajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

     g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

     5) Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2.  Ustawy o systemie oświaty

     6) Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne, roczne i końcowe).

     7) Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych                            i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznychucznia na podstawie opinii i orzeczeń z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, oraz wskazań lekarskich.

     8) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

     2. Tryb oceniania:

     1) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

     a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu o postępach w tym zakresie; 

     b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

     c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

     d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia; 

     e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

     f) wychowawczej.

     2) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

     a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

     b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

     c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 

     d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

     e) ustalanie rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według obowiązującej skali; 

     f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

     g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

     3. Obowiązki nauczycieli związane zocenianiem wiadomości i umiejętności uczniów:

     1) Nauczyciele formułują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (Przedmiotowe Ocenianie – PO). 

     2) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

     a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

     b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

     c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej         z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

     d) warunkach i sposobach przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach;

     e) sposobach udostępniania uczniom i ich rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów oraz sposobach uzasadniania przez nauczyciela ustalonych ocen;

     3) Nauczyciele ustalają oceny bieżące, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych terminy, np. częstotliwość 

     4) Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodzicówo przewidywanych  dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

     5) Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio  do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

     6) Dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

     a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –na podstawie tego orzeczenia oraz indywidualnegoprogramu edukacyjno-terapeutycznego;

     b) posiadającego orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego –na podstawie tego orzeczenia;

     c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującąna potrzebę takiego dostosowania-na podstawie tej opinii;

     d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole -na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

     e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –na podstawie tej opinii. 

     7) Udzielają pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; udziela wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju i motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

     8) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych nauczyciele powinni przedewszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przezucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego –także systematyczność udziału ucznia  w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

     9) Nauczyciele stosują zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. 

     4.Zasady oceniania w oddziale przedszkolnym. 

     1) Ocenianie postępów wrozwoju przedszkolaków dokonywane jest dwa razy w roku szkolnym na podstawie diagnozy wstępnej ikońcowej:diagnozy 5-latków umieszczonej w Karcie obserwacji dziecka pięcioletniego,diagnozy 6-latkówumieszczonej w Arkuszu badania gotowości szkolnej.

     2) Wstępna diagnoza przeprowadzana do końca listopada ma na celu:

     a) określenie co ułatwi, a co utrudni dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, 

     b) udzielenie rodzicom informacji o zachowaniu i umiejętnościach dziecka, 

     c) zaplanowanie treści i form wspomagania rozwoju i przygotowania dziecka do nauki, w tym zaproponowanie dzieciom udziału w zorganizowanych zajęciach. 

     3) Końcowa diagnoza przeprowadzana do końca kwietnia pozwala na:                                     

     a) określenie przez nauczyciela stopnia gotowości dziecka do nauki w szkole, 

     b) udzielenie rodzicom dziecka informacji o zachowaniu i umiejętnościach dziecka, które ułatwią mu lub utrudnią naukę w szkole. 

     4) Możliwe jest odroczenie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej tylkona wniosek rodzica, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor nie może odmówić odroczenia.

     5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia w klasach I – III polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu, przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

     1) Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych: 

     a) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się, 

     b) samodzielneprace ucznia, prace klasowe, sprawdziany, prace domowe, ćwiczenia,

     c) umiejętność prezentowania wiedzy, 

     d) systematyczność pracy ucznia, 

     e) zaangażowanie i kreatywność ucznia, 

     f) umiejętnośćwspółpracy w grupie. 

     2) Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. 

     3) Oceny bieżące ustala nauczyciel za pomocą oceny słownej lub zapisu cyfrowego. 

     4) W odniesieniu do wszystkich edukacji obowiązujących na I etapie kształcenia przyjęto następującą skalę bieżącego oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klas I – III: 

     Skala słowna 

     Skala stopniowa 

     Interpretacja punktowa 

     Celujący 

     6

     100–99% i więcej poprawnie wykonanej pracy 

     Bardzo dobry

     5

     98–91 % poprawnie wykonanej pracy 

     Dobry 

     4

     90 –75% poprawnie wykonanej pracy 

     Dostateczny 

     3

     74–51 %poprawnie wykonanej pracy 

     Dopuszczający 

     2

     50–35 % poprawnie wykonanej pracy 

     Niedostateczny 

     1

      

     34 –0 % poprawnie wykonanej pracy 

      

     5) W edukacji języka obcego nowożytnego przyjęto stopniową skalę oceniania postępów uczniów 

     klas I – III w odniesieniu do umiejętności rozumowania, mówienia, czytania, pisania. 

     a) 6 –excellent

     b) 5 –very good

     c) 4 –good

     d) 3 –you can do better

     e) 2 –work more

     f) 1 –bad 

     Oceny bieżące oraz śródroczna i roczna ocenaklasyfikacyjna z religii jestwyrażona  stopniem

     zgodnie z obowiązującą od klasy czwartej skalą ocen. 

     6) W klasach I –III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowychzajęćedukacyjnych jest oceną opisową.  

     7) Przyjmuje się następujący tryb ustalania śródroczneji rocznej ocenyklasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I –III:        

     a) śródroczna ocena klasyfikacyjna jest ustalana przez nauczyciela na podstawie ocen  bieżących, uzyskanych przez ucznia w pierwszym półroczu, odnotowanych w dzienniku lekcyjnym w poszczególnych edukacjach i kategoriach edukacyjnych, z uwzględnieniem postępów edukacyjnych i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

     b) śródroczna ocena klasyfikacyjna przyjmuje formę oceny opisowej uczniawygenerowanej w e-dzienniku w zakładce OCENY

     c) roczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest przez nauczyciela na podstawie  bieżących ocen odnotowanych w dzienniku lekcyjnym z uwzględnieniem postępów edukacyjnych i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,

     d) roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania przyjmuje formę opisu charakteryzującego wiedzę, umiejętności oraz zachowanie ucznia. 

     8) Oceny są jawne dla uczniai jego rodziców (prawnych opiekunów). 

     9) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

     10) Sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace klasowe uczeń otrzymuje od nauczyciela do domu, po wstawieniu oceny do dziennika lekcyjnego i przekazuje  do wglądu swoim rodzicom (prawnym opiekunom) 

     11) Uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) są systematycznie informowani o bieżącychocenach : 

     a) poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń, 

     b) uczniowie podczas lekcji z nauczycielem, rodzice (prawni opiekunowie) podczas zebrań, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań, 

     c) podczas spotkań z nauczycielami przedmiotów, w czasie tzw. „dni otwartych”, które odbywają się na miesiąc przed śródroczną i rocznąklasyfikacją, 

     d) na bieżąco w e-dzienniku. 

     12) W przypadku braku osiągnięć, które uniemożliwiają kontynuowanie nauki w klasieprogramowo wyższej, rodzice są informowani na miesiąc przed zatwierdzeniemklasyfikacji rocznej uczniów. 

     13) W przypadku długotrwałejnieobecności nauczyciela danegozajęcia edukacyjnegolub wychowawcy klasy śródroczną (roczną) ocenę klasyfikacyjną  z obowiązkowychzajęć edukacyjnych i zachowania wystawia uczniowi: 

     a) nauczyciel zajęć edukacyjnych, któremu przydzielono stałe zastępstwo naczas nieobecności nauczyciela, 

     b) nauczyciel, któremu powierzono na czas nieobecności nauczyciela funkcję wychowawcy danej klasy. 

     14) W ciągu jednego półrocza uczeń powinien uzyskać następującą minimalną liczbęocen bieżących

     Kategorie edukacyjne

     Minimalna liczba ocen w każdej kategorii edukacyjnej

     Edukacja polonistyczna

     8

     Edukacja matematyczna

     6

     Zajęcia techniczne

     3

     Edukacja plastyczna

     3

     Edukacja przyrodnicza

     3

     Zajęcia komputerowe

     3

     Edukacja społeczna

     2

     Edukacja muzyczna

     3

     Wychowanie fizyczne

     4

     Język obcy

     4

     Religia/Etyka

     4