• Statut

    • Statut Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli

    • Pełna wersja statutu w formacie pdf - STATUT_SZKOLY.pdf

     Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz.1915 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001, nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz.373 z późn. zm.)