• Pedagog

    • Pedagog 2019/2020

    • Pedagog szkolny: p. Elżbieta Spanier; p. Małgorzta Belkiewicz

     Godziny pracy - E. Spanier Godziny pracy - M. Belkiewicz

     Poniedziałek - 8.45 - 9.10
     Wtorek - 8.00 - 15.30
     Środa - 8.45 - 10.30
     Czwartek - 8.00 - 15.30
     Piątek - 8.00 - 13.30

     Poniedziałek 8.00 - 14.40
     Wtorek  8.00 - 10.50
     Środa  9.50 - 15.50
     Czwartek  8.00 - 10.50
     Piątek  8.00 - 11.40


     Drogi Uczniu

     Możesz zwrócić się do pedagoga szkolnego gdy:

     • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
     • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
     • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
     • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
     • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
     • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
     • Zauważyłeś, że z Twoim kolegą dzieje się coś złego;
     • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

     Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.  

     Pamiętaj

     • Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
     • Zapewni dyskrecję i anonimowość.
     • Pomoże znaleźć  wyjście z trudnej  sytuacji.

     Szkoła to nie tylko instytucja, w której się uczysz.

     To również miejsce, gdzie wychowawcy, pedagog i nauczyciele mogą okazać Ci wsparcie.

     • Nie chowaj się przed nimi!
     • Odważ się prosić o pomoc! To Twoje prawo!
     • Otwarcie mów o swoich problemach! To bywa trudne, ale jest możliwe!
     • Nie czuj się niczemu winien! Winny jest tylko ten, kto Cię skrzywdził!
     • Nie uciekaj w samotność! Razem z innymi łatwiej pokonasz swoje strachy, odzyskasz radość, uwierzysz w siebie, pokonasz wiele trudności!
     • Uwierz, że nie jesteś, nie musisz być sam! Masz w naszej szkole naprawdę życzliwych i przyjaznych Ci ludzi!

     Drogi Rodzicu

     Możesz zwrócić się do pedagoga szkolnego gdy:

     • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
     • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich  relacjach z nim.
     • Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
     • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
     • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
     • Szukasz pomocy w  trudnych  sytuacjach życiowych.

     Zadania szkolnego pedagoga 

     1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

     2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,  postulowanie zorganizowania dla ucznia dodatkowych zajęć, w tym: rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, rozwijających uzdolnienia, rozwijających umiejętność uczenia się, dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 

     3. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, prowadzenie (organizowanie) zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej - promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych; 

     4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie; 

     5. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej); 

     6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów (obserwacja, testy, ankiety); 

     7. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów .

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kołbieli
   • spkolbiel@kolbiel.pl
   • 25 757 30 25
   • ul. Szkolna 5, 05-340 Kołbiel
   • Pani Agata Michalczyk
   • Kontaktując się ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Kołbieli wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem. Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Kołbieli, ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel 
Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel, tel. 25 757-30-25, fax25 757-30-25, email: spkolbiel@kolbiel.pl b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jolanta Molska-Jerin, email: iodo@kolbiel.pl c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). d) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, 
a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). e) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym**. f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja). h) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. k) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.
  • Logowanie