• Logopeda

    • Logopeda

    • Jeśli chcemy zgłębiać prawdę o świecie,
     to zawsze musimy opierać się na mowie.”

     Rudolf Steiner

     Logopeda:
     p. Karolina
     Tomaszewska, Wioletta Domańska-Gańko

     Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2020/2021:                                          

     poniedziałek  
     p. Karolina 9.45-15.30     

     wtorek
     p. Karolina 
     8.00- 12.35, 14.45-15.30

     środa 
     p. Karolina 
     8.00-13.15

     czwartek 
     p. Karolina 
     8.00-12.35

     piątek
     p. Karolina 
     9.40-10.45

     Do zadań logopedy należy:

     1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci.
     2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli .
     3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci.
     4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
     5. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
     6. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     Warto pamiętać, że większość zaburzeń mowy można zlikwidować lub załagodzić, ale warunkiem tego jest ścisła współpraca rodziców z logopedą oraz codzienna praca z dzieckiem w domu.

     Dla rodziców o pracy logopedy - opracylogopedy.pdf