• Stołówka

    • Stołówka

    • Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej, nauczyciele pracujący w tej placówce oraz pracownicy administracyjni, emeryci i renciści -byli pracownicy szkoły, inne osoby w szczególnie uzasadnionych przypadkach  wnoszący opłaty indywidualne. 


     Do korzystania ze stołówki uprawnieni są również uczniowie, których dożywianie finansuje GOPS.

     Chętni do korzystania w danym roku szkolnym z dożywiania, dokonują zapisów w terminie od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia 10 września w danym roku szkolnym.


     Zapisy w późniejszych terminach będą możliwe tylko w szczególnych przypadkach lub małej liczby osób korzystających z dożywiania. 


     Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej, kierownika świetlicy, intendenta szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.  


     Opłatę za obiady należy uiszczać na konto bankowe o numerze:


     12 9226 0005 0055 0400 2000 0010


     do 10 dnia każdego miesiąca żywieniowego /powtarzające się opóźnienia w regularnym uiszczaniu opłat będą podstawą do skreślenia z listy osób korzystających z dożywiania /.