• Kadra

  • Kadra kierownicza

    • Agata Michalczyk
    • Agata MichalczykDyrektor
    • Maria Święch
    • Maria ŚwięchWicedyrektor
    • Dorota Cieplińska
    • Dorota CieplińskaWicedyrektor
  • Nauczyciele

    • Monika AntosiewiczEdukacja wczesnoszkolna
    • Mirosława AdamskaReligia
    • Ilona Araszkiewicz-Michalska Wychowanie fizyczne
    • Marcin Bąbel Wychowanie fizyczne, Świetlica
    • Beata Badurek Język polski
    • Katarzyna Barcikowska-Żaczek Edukacja wczesnoszkolna, EDB
    • Aneta BartnickaJęzyk polski
    • Tomasz Bartnicki Wychowanie fizyczne, Informatyka
    • Małgorzata Belkiewicz Pedagog
    • Magdalena Bieńkowska Geografia, Świetlica
    • Edyta Bocian Edukacja przedszkolna, Świetlica
    • Beata Bogdańska Edukacja przedszkolna
    • Katarzyna Bogdańska Edukacja wczesnoszkolna
    • Elżbieta Budyta Edukacja wczesnoszkolna
    • Paweł Budyta Wychowanie fizyczne, Świetlica
    • Dorota Cieplińska Historia, Przyroda
    • Małgorzata Dróżdż Język angielski
    • Karolina Falba Logopeda
    • Katarzyna Galas Historia
    • Grażyna Główka Edukacja wczesnoszkolna
    • Marek Gontarz Wychowanie fizyczne,
    • Ewa Górka Język angielski, Doradztwo zawodowe
    • Joanna Jesion Kierownik świetlicy, WDŻ
    • Jolanta Kaczorek Język polski
    • Magdalena Konca Matematyka, Zajęcia techniczne
    • Aneta Kondej, RewalidacjaŚwietlica
    • Marlena Kosno Matematyka
    • Beata Kurek Język rosyjski
    • Agnieszka Maciąg WOS, n-l wspomagający, świetlica
    • Zofia Macios Religia
    • Grażyna Marek Matematyka
    • Renata Mazek Matematyka
    • Małgorzta Michałowicz Biologia
    • Ewa Możdżonek Muzyka, Edukacja wczesnoszkolna
    • Alicja Pacek Język polski
    • Anna Piętka Język rosyjski, n-l wspomagający
    • Bartłomiej Piętka Historia, Bibliotekarz, Świetlica
    • Sylwia Piętka-Wicick Język polski, Język rosyjski
    • Anna Piotrowska-Pyra Informatyka
    • Agnieszka Prasuła Edukacja przedszkolna
    • Beata Prokurat Edukacja wczesnoszkolna
    • Marta Ratter-Jarząbek Chemia
    • Anna Rogowska-Piętka Fizyka, Technika, Świetlica
    • Anna Rola Nauczyciel wspomagający, Edukacja przedszkolna, Rewalidacja
    • Dorota Rosłaniec Edukacja wczesnoszkolna
    • Aneta Rosochacka-Wykieł Język polski
    • Ewa Sajdak Język angielski
    • Katarzyna Sęk Edukacja przedszkolna
    • Elżbieta Spanier Pedagog, WDŻ
    • Grażyna Sujak Bibliotekarz
    • Maria ŚwięchEdukacja wczesnoszkolna
    • Karolina Tomaszewska Logopeda
    • Andrzej Wielgołaski Kierownik świetlicy
    • Bartłomiej Wiesner Język angielski, Informatyka, J. rosyjski
    • Mariusz Wróblewski Religia
    • Teresa Zawada Edukacja wczesnoszkolna
    • Monika ZawadkaEdukacja przedszkolna
    • Małgorzata Żelazowska Plastyka, Zajęcia artystyczne, Muzyka
    • Marzena Muchan-l świetlicy
    • Teresa Szczepaniak-Kusińska psycholog
  • Wychowawcy klas

    • Katarzyna SękJeżyki
    • Edyta BocianMotylki
    • Agnieszka PrasułaŻabki
    • Monika Antosiewicz1 A
    • Beata Prokurat1 B
    • Katarzyna Barcikowska Żaczek1 C
    • Dorota Rosłaniec2 A
    • Ewa Możdżonek 2 B
    • Grażyna Główka2 C
    • Elżbieta Budyta3 A
    • Teresa Zawada3 B
    • Katarzyna Bogdańska3 C
    • Beata Badurek4 A
    • Anna Piętka4 B
    • Ewa Górka5 A
    • Marek Gontarz5 B
    • Sylwia Piętka-Wicik5 C
    • Aneta Bartnicka5 D
    • Małgorzata Dróżdż6 A
    • Magdalena Bieńkowska6 B
    • Aneta Rosochacka-Wykieł6 C
    • Małgorzata Żelazowska6 D
    • Tomasz Bartnicki7 A
    • Renata Mazek7 B
    • Alicja Pacek8 A
    • Marlena Kosno8 B
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kołbieli
   • spkolbiel@kolbiel.pl
   • 25 757 30 25
   • ul. Szkolna 5, 05-340 Kołbiel
   • Pani Agata Michalczyk
   • Kontaktując się ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Kołbieli wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem. Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Kołbieli, ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel 
Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel, tel. 25 757-30-25, fax25 757-30-25, email: spkolbiel@kolbiel.pl b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jolanta Molska-Jerin, email: iodo@kolbiel.pl c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). d) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, 
a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). e) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym**. f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja). h) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. k) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.
  • Logowanie