• Právne informácie

   • Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im Armii Krajowej w Kołbieli.

    Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kołbieli. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im Armii Krajowej w Kołbieli..

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
    • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
    • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
    • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
    • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
    • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
    • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
    • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
    • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

    Osobą kontaktową jest Tomasz Bartnicki, e-mail: spkolbiel@kolbiel.pl

    Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (25) 757-30-25.

    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Skargi i odwołania

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Sposób dojazdu.

    Budynek znajduje się przy ulicy Szkolnej 5, 05-340 Kołbiel. Dojście pieszo ulicą Strażacką, Piaskową od ulicy Rynek, lub Szkolną od ul. 1-go Maja i od ul. Spacerowej

    Dojazd do przystanku Rynek dostępnymi liniami regularnymi przewoźnika UTJ Wołoszka.

    Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców.

    Przy budynku Szkoły dostępny jest parking samochodowy oraz miejsce dla rowerów. Teren wokół budynku szkoły wyłożony jest kostką umożliwiając dojazd dla wózków.

    Wejście do środka budynku możliwe za sprawą podjazdu dla niepełnosprawnych po wywołaniu woźnej - dzwonek przy drzwiach wejściowych umieszczony na wysokości dostępnej dla osoby na wózku.

   • Napisz do nas

    If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać