• O Radzie Rodziców

    • O Radzie Rodziców

    • Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów  szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

     • z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem lub samorządem uczniowskim,
     • z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,

     Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:

     • rada rodziców jest organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły,
     • struktura organizacyjna rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji powinny zapewnić jej niezbędną operatywność,
     • konieczne jest bieżące przekazywanie informacji ogółowi rodziców o prowadzonych przez radę działaniach,
     • rada musi posiadać własny budżet i sprawnie nim zarządzać.

     Rada rodziców opiniuje:

     • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
     • projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora,
     • opiniuje szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, jednak ostateczna decyzja należy do rady pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę,