• Aktualności

      • STYPENDIUM SZKOLNE

      • Stypendium_2022-2023_-_informacja_dotyczaca_wypelniania_wniosku.docx

       Stypendium_2022-2023_-_wniosek.docx

       Pełnoletni uczniowie oraz rodzice uczniów małoletnich zamieszkałych
       na terenie Gminy Kołbiel jak co roku mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie Stypendium Szkolnego na podstawie:
        
       Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2021 r. poz.1915 z późn. zm.) Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

       Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Stypendium szkolne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbiel, zakładka – stypendium oraz w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

       Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 

       -   od 1 września do 15 września 2022 r.,

       -  w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2022 r.
       w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

       Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

        Kwota z 1 ha przeliczeniowego dla rolników wynosi 345 zł. Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2022 r.

       Stypendiom przysługuje:

       1. Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kołbiel.
       2. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych                o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
       3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

       Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

       Stypendium nie przysługuje:

       1. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,

       2. uczniom klas zerowych,

       3. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kołbiel.

       Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

       1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
       2. pełnoletniego ucznia,
       3. dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

       Wymagane dokumenty

       - wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

       - zaświadczenie o wysokości:

       1. dochody netto z zakładu pracy,

       2. renty/emerytury (odcinek renty/emerytury),

       3. alimentów (wyrok sądowy mówiący o zasądzonych alimentach lub zaświadczenie komornika lub decyzja GOPS– funduszu alimentacyjnego,

       4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
       (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

       5. zaświadczenie lub decyzja GOPS otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny),

       6. zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych,

       7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacania składek ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych oraz określonych             w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).


       Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się
       o składanie kompletnej dokumentacji.

        ZASIŁEK SZKOLNY

       Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo                 w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe rozumie się nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny w szczególności: pożar, zalanie mieszkania, zdiagnozowana choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierci najbliższego członka rodziny, kradzież. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.

       Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

       - rodzice,

       - inni przedstawiciele ustawowi uczniów,

       - pełnoletni uczeń,

       - dyrektorzy szkół.

       Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny


       Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. "Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie "zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne
       od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób
       i rodzin sytuacja.

      • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

      • Inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym, podczas któej naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy. Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice zgromadzili się na sali gimnastycznej. Pani Dyrektor serdecznie przywitała wszystkich, życząc wysokich osiągnięć, wspaniałych wrażeń i nowych przyjaźni w nowym roku. Szczególnie zostali także przywitani nowi uczniowie - nieco zawstydzone i wystraszone pierwszaki. 

       Mamy nadzieję, że ten nowy rok będzie jak najlepszy dla wszystkich.

      • Zapisy na dożywianie

      • Osoby chętne do korzystania z dożywiania w stołówce prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli, proszone są o składanie „Kart zapisu na dożywianie” w terminie: 01.09 – 10.09.2022r.

       Karty zapisu dostarczamy do  osoby pełniącej dyżur przy wejściu do szkoły „wejście główne”. 

       Kart zapisu na dożywianie nie składają rodzice dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych i oddziałów „0”.

       Karty zgłoszeniowe łącznie z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli można pobrać  ze strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego „ Librus”.

       Karta zapisu na dozywianie.pdf

       Karta zapisu na dozywianie - Karta Duzej Rodziny.pdf

      • Dojazdy do szkoły

      • Rodzice dzieci, które będą korzystały w roku szkolnym 2022/2023 z autobusu szkolnego proszeni są o złożenie deklaracji na dowóz. Bez wypełnionej deklaracji dziecko nie będzie ujęte w zamówieniu na bilety miesięczne. 

       Deklaracja do pobrania poniżej lub ze szkoły. Wypełnioną deklarację można złożyć w sekretariacie, ewentualnie przesłać skan na adres: spkolbiel@kolbiel.pl. Bardzo prosimy o dopełnienie formalności do 31.08.2022r.

       Informacja dotyczy wszystkich dzieci, zarówno z oddziałów przedszkolnych jak i z klas 1-8 (również uczniów, którzy wcześniej korzystali z dowozów – deklarację składamy na każdy rok szkolny).

       Do pobrania:

       DEKLARACJA_na_dowoz.docx

      • Pożegnanie Nauczycieli odchodzących na emeryturę

      • 24 sierpnia 2022 roku podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej oficjalnie zostały pożegnane panie, które przepracowały w naszej Szkole wiele lat, a podjęły decyzję o zakończeniu pracy zawodowej i odejściu na emeryturę. Osoby te, to wspaniałe nauczycielki, których brak na pewno odczujemy jako społeczność szkolna. 

       Pani Maria Elżbieta Święch - przepracowała w naszej szkole 42 lata, pełniła funkcję nauczyciela, wychowawcy, przez 12 lat była wicedyrektorem. Pomocna i wrażliwa na potrzeby uczniów i nauczycieli.
       Jej praca, życzliwość i dobroć zostaną zapamiętane i będą wspominane długo. 

       Pani Małgorzata Belkiewicz - wieloletni nauczyciel, wychowawca, pedagog. Organizatorka wyjazdów turystycznych. To ona "odkryła" na nowo wycinanki kołbielskie, zakładając w szkole kółko wycinankarskie, które przez wiele lat wspaniale promowało naszą szkołę i kulturę kołbielską. 

       Pani Mirosława Adamska - wieloletnia katechetka, wspaniały zaangażowany nauczyciel, organizatorka wielu przedstawień o tematyce religijnej, jasełek i innych. 

       Składamy wielkie podziękowania, życzymy dużo zdrowia i wspaniałego zasłużonego odpoczynku.

      • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

      • Żegnaj Szkoło, witajcie wakacje!

       Ten zawsze aktualny o tej porze roku slogan wybrzmiał po raz kolejny i w naszej Szkole.

       Pani dyrektor Agata Michalczyk w swoim przemówieniu podziękowała Nauczycielom i Pracownikom szkoły za pracę, Uczniom za naukę, a Rodzicom za wspieranie szkoły i swoich dzieci w procesie rozwoju i edukacji.

       Składamy serdeczne życzenia Wszystkim, spokojnych, zdrowych wakacji, wielu wrażeń i wspaniałych przygód. Do zobaczenia we wrześniu!

      • Ostatni raz z moją klasą...

      • ​Uroczystość pożegnania Absowlentów miała wyjątkowy, uroczysty i wzruszający charakter. ​​Ósmoklasiści po raz ostatni pojawili się w murach szkoły, jako jej uczniowie.

       Koledzy z klas siódmych, pod przewodnictwem swoich wychowawców, zadbali o miły i serdeczny nastrój uroczystości, ofiarowali także pamiątkowe upominki.
       Łzy wzruszenia pojawiły się zwłaszcza na twarzach Ósmoklasistów i ich Wychowawców, którzy żegnali się już na zawsze ze swoimi „szkolnymi dziećmi”. Miłą i zaskakującą niespodzianką okazała się prezentacja, która była swoistą podróżą sentymentalną po latach szkolnych. 

       Nasza Szkoła wypuszcza w świat następne pokolenie Absolwentów. Jesteśmy z nich dumni i pewni, że zapas wiedzy, doświadczenia i nauki, jakie wynoszą z naszej Szkoły, pomogą im dobrze poradzić sobie w dalszym życiu.

       Pani dyrektor Agata Michalczyk w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim za pracę.
       Absolwentom życzyła powodzenia na dalszych etapach edukacji, wielu wrażeń, dobrych życiowych wyborów. 
       "Nauka to podróż przez całe życie, a więc szczęśliwej podróży do dorosłości".

      • Raz na ludowo! Roztańczona i rozśpiewana Szkoła.

      • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zabawie zatytułowanej; "Raz na ludowo!" Muzyczne karaoke z ludowymi piosenkami przeplatane było tańcami w wykonaniu zespołu Kajducki, Klasy czwartej b oraz ucznió klas ósmych. Zainteresowanie wesołą, beztroską zabawą przeszło oczekiwania organizatorów. Nie dało się utrzymać publiczności na ławkach - spontaniczne tańce uświetniły naszą zabawę. Na pochwałę zasługują nie tylko uczniowie, ale także niezawodna Kadra Pedagogiczna, która odważnie wspierała swoich uczniów w śpiewach.

      • Ach, co to był za bal!

      • 10 czerwca o godzinie 17:00 odbył się bal ósmoklasisty. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia pani dyrektor, po czym uczniowie przystąpili do tańca poloneza, któremu przyglądali się rodzice, nauczyciele i reprezentanci klas siódmych.

       Po części oficjalnej ósmoklasiści zasiedli do suto zastawionych stołów i podany został gorący posiłek. Po posiłku większość uczniów znalazło się już na parkiecie. DJ stanął na wysokości zadania, puszczając kawałki, które były przez uczniów oczekiwane. Tanecznym podrygom uległa nawet kadra nauczycielska, która dołączyła na parkiecie. Po 21.00 zostały podane torty. Zabawa trwała w najlepsze do północy. Ósmoklasiści są wdzięczni rodzicom za zorganizowanie tak cudownego wieczoru.            Autor zdjęć - pan Łukasz Pawlak 

                                                                                                                                          Maria Szostak ucz. klasy 8a

      • Wycieczka do Łodzi

      • Dnia 7 czerwca odbyła się wycieczka klas piątych i czwartej do Łodzi, gdzie uczniowie brali udział w  dwugodzinnych warsztatach z animacji filmów w Wytwórni Filmów Oświatowych. Każda z trzech grup nagrywała film stosując inną metodę animacji. Może w przyszłości ktoś z uczestników będzie wykonywał taki zawód? Następnie zwiedzaliśmy zabytkową część Łodzi, zobaczyliśmy Księży Młyn, fabrykę, w której Jan Paweł II odwiedził robotników, domy i fabryki trzech największych fabrykantów, dzięki którym Łódź stała się  trzecim pod względem wielkości miastem w Polsce. Jednak największą naszą uwagę przykuła Szkoła Teatralna, w której studiowali polscy sławni aktorzy i reżyserzy. Może któryś z naszych uczniów w przyszłości pójdzie w ich ślady? Ostatnim punktem były odwiedziny łódzkiej Manufaktury, czyli dawnej fabryki przebudowanej na centra handlowe i restauracje. Do domu wróciliśmy zadowoleni i szczęśliwi 

      • Odstresowanie po egzaminach

      • W dniach 31.05-3.06.2022 r. uczniowie klas 8c i 8d naszej szkoły i uczniowie klasy 8 zaprzyjaźnionej szkoły w Rudzienku wyjechali na wycieczkę w Pieniny.

       Zanim dotarliśmy na miejsce odwiedziliśmy gród Kraka. Przeszliśmy się Drogą Królewską, podziwialiśmy wizytówki Krakowa : Sukiennice, Bramę Floriańską, Pałac Biskupów (z oknem papieskim) oraz ziejącego ogniem smoka. Zwiedziliśmy Katedrę Wawelską z Dzwonem Zygmunta oraz wysłuchaliśmy hejnału . Drugiego dnia udaliśmy się na spływ Dunajcem tratwami. Wycieczka trwała ponad 2 godziny, w czasie której mogliśmy podziwiać przepiękne widoki, oryginalną roślinność
       i wysłuchać  interesujących opowieści flisaków.  Niektórzy mieli okazję nawet posterować tratwą. Następnie wyprawiliśmy się wąwozu Homole wyżłobionego przez potok Kamionka w wapiennym podłożu, gdzie podziwialiśmy wyjątkową naskalną roślinność oraz dochodzące do 120 m wysokości ściany skalne.

       Wyjazd w Pieniny nie mógł się odbyć bez zdobycia Trzech Koron. Momentami było ciężko, ale wszyscy weszli na szczyt i mogli cieszyć  oczy zapierającymi dech w piersiach widokami. Po tak wyczerpującym wysiłku udaliśmy się na spacer po wale Zalewu Czorsztyńskiego.

       Ostatniego dnia, już w drodze powrotnej do domu, zwiedziliśmy najstarszą kopalnię soli w Bochni (1248!). Dzięki multimedialnej ekspozycji  poznaliśmy historię kopalni, sposoby dawnych technik wydobywczych oraz zobaczyliśmy unikatowe komory solne. Młodzieży jednak najbardziej podobał się zjazd do kopalni oryginalną windą  górniczą i przejazd podziemną kolejką.

                   Wyjazd zaliczamy do udanych. Uczniom humor dopisywał, chociaż czasami brakowało sił. Sprzyjała nam nawet natura- pogodę mieliśmy bardzo ładną mimo zapowiadanego deszczu.

       Opiekunowie: A. Rosochacka-Wykieł, M. Żelazowska, M. Michałowicz, A. Maciąg

      • Turniej Piłki Nożnej im. Szymona Niuka

      • 3.06 w Otwocku odbył się Turniej Piłki Nożnej im. Szymona Niuka.

       Reprezentacja naszej szkoły mimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych rozegrała bardzo dobre zawody zajmując ostatecznie 6 miejsce.

       W skład drużyny wchodzili: Oskar Kąkolewski, Aleksander Mazek, Wiktor Sikorski, Dawid Jałocha, Oskar Kupień, Szymon Zduńczyk, Szymon Skrzypiec Nowak, Mateusz Możdżonek, Mikołaj Krupka, Mikołaj Uziębło i Sebastian Bieńkowski.

      • Złoto-srebrna drużyna

      • W dniu 8.06.2022 odbyły się Gminne Zawody Sportowe z Lekkoatletyki.

       Przebieg zawodów był bardzo dynamiczny i obfitował w wiele emocji. Nasi uczniowie spisali się fenomenalnie, co widać po wynikach w poniższej rubryce:

       Bieg na 60m dziewcząt - 2 miejsce Aleksandra Korulczyk 6b 

       Bieg na 60m chłopców - 1 miejsce Krystian Osica 5c

       Bieg na 100m dziewcząt - 1 miejsce Agnieszka Krupa 8c

       Bieg na 100m chłopców - 1 miejsce Łukasz Piętka  8d

       Bieg na 300m dziewcząt - 2 miejsce Martyna Gontarczyk 5b

       Bieg na 300m chłopców - 2 miejsce Wiktor Danaj 6a

       Bieg na 300m dziewcząt - 2 miejsce Katarzyna Dróżdż 8a

       Bieg na 300m chłopców - 2 miejsce Mateusz Możdżonek 7c

       Bieg na 600m dziewcząt - 1 miejsce Aleksandra Korulczyk 6b

       Bieg na 600m chłopców - 1 miejsce Nikodem Majewski 5c

       Bieg na 800m dziewcząt - 1 miejsce Aleksandra Soszyńska 7b

       Bieg na 1000m chłopców - 2 miejsce Kamil Szostak 7b

       Rzut piłeczką palantową dziewcząt - 2 miejsce Julia Czajka 8c

       Rzut piłeczką palantową chłopców - 1 miejsce Łukasz Piętka 8d

       Skok w dal dziewcząt - 1 miejsce Anna Ocypa 8d

       Skok w dal chłopców - 1 miejsce Jan Matosek

       Sztafeta 4x200m - 1 miejsce Maja Krupka 5a, Krystian Osica 5c, Magdalena Piętka 6a, Michał Lesicki 6b

       Sztafeta 4x200m - 2 miejsce Agnieszka Krupa 8c, Mateusz Możdżonek 7c, Anna Ocypa 8d, Jan Matosek 8c

      • Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas trzecich

      • 7 czerwca odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas trzecich. Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych.  

       Uczniowie musieli zmierzyć się   z zadaniami wymagającymi  umiejętności logicznego myślenia oraz posługiwania się różnymi metodami matematycznymi życia codziennego. Do konkursu przystąpiło piętnaścioro uczniów. Oto wyniki konkursu:

        I miejsce:   Amelia Antosiewicz klasa III A

        II miejsce :  Jakub Cedro klasa III B

        III miejsce:  Zuzanna Pierunek klasa A

       Wszystkim zwycięzcom serdecznie  gratulujemy!!!