• Aktualności

      • Dzień Języków Obcych

      • Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września od 2001 roku z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

       Dlaczego  Europejski Dzień Języków?

       Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września od 2001 roku z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

       Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

       1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;

       2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

       3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.
         

       Nigdy jeszcze nie było tylu możliwości podjęcia  pracy lub studiów za granicą. Jeszcze nigdy nie stworzono tak sprzyjających warunków wszystkim,  którzy pragną podjąć pracę bądź studia za granicą. Jednak  brak odpowiednich umiejętności  językowych sprawia, że wielu ludzi nie jest w stanie z tych możliwości skorzystać.

       Globalizacja oraz różnorodność form działalności gospodarczej powodują, że coraz bardziej potrzebna jest znajomość języków obcych – także po to, byśmy mogli pracować efektywnie na terenie własnego kraju. Dzisiaj  znajomość jedynie  języka angielskiego nie jest już wystarczająca.

       Europa to kontynent charakteryzujący się  niezwykłym bogactwem językowym – oprócz ponad 200 języków europejskich występuje tu także duża liczba języków, którymi posługują się  obywatele  pochodzący z innych kontynentów. Bogactwo to stanowi istotną wartość, którą należy doceniać, wykorzystywać i pielęgnować.

       Uczenie się  języków daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym, jak i starszym – nigdy nie jest za późno, aby uczyć się języków i korzystać z możliwości, jakie  ta nauka stwarza.  Jeśli w języku  kraju, który odwiedzamy w czasie wakacji, poznamy choć  kilka słów, pozwoli to  nam zawrzeć nowe  znajomości i zyskać nowych przyjaciół.

       Znajomość języków obcych pozwala także na lepsze wzajemne zrozumienie  i pokonywanie różnic kulturowych.

       W dniach 27.09- 29.09 zachęcamy dzieci i dorosłych do nauki języków obcych. W szkole organizujemy lekcje inne niż wszystkie- promujemy znajomość języków, nie tylko tych nauczanych, mówimy o zwyczajach i kulturze, o wymiernych korzyściach, jakie daje znajomość języków.

       Zapraszamy Was do zabaw językowych oraz wyzwania językowego. Poniżej znajdziecie kilka ciekawych linków.

       Apka Językowych Wyzwań Tajnego Agenta:

        https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallengeapp/tabid/3225/Default.aspx

       Książeczka Językowa Podróż ( wystarczy zeskanować smartfonem kod QR i posłuchać podstawowych zwrotów w różnych językach):

       https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-journey/pdf/language-journey-EN.pdf

       Samoocena umiejętności językowych w różnych językach oraz mnóstwo ciekawostek, gier i zabaw językowych ( na dole strony):

       https://edl.ecml.at/Fun/Self-evaluateyourlanguageskills/tabid/2194/language/pl-PL/Default.aspx

        

       Na zakończenie- wyzwanie językowe dla przyszłych poliglotów! Do końca października nauczyciele języków czekają na Wasze książeczki z wyzwaniami językowymi- nie trzeba wykonać wszystkich zadań, a przede wszystkim dobrze bawić się!

       https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/language/pl-PL/Default.aspx

       https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-challenge/EDL-language-challenge-handbook-PL.pdf?ver=2019-05-14-111112-403

        

       GOOD LUCK!

        

        

        

      • Delegacja Pocztu Sztandarowego

      • W poniedziałek - 6 września uczniowie z naszej Szkoły wzięli udział w uroczystości przy pomniku leśników Nowakowskich w Bocianie. Doroczne spotkanie miało na celu upamiętnienie leśników, bestialsko zamordowanych w 1943 roku. Po mszy świętej odprawionej w leśnej scenerii, uroczystość kontynuowana była w Centrum Edukacji Leśnej, gdzie odbyła się projekcja filmu historycznego nt. losów leśników polskich w czasie II wojny światowej.

      • Witamy w nowym roku szkolnym 2021/2022

      • Serdecznie witamy całą Społeczność Szkolną w nowym roku!
       Pełni nadziei i zapału rozpoczynamy pracę i naukę.
       Niech ten czas będzie dla wszystkich pełen energii, radości, dobrej, wytężonej pracy, przepełniony pomysłami i kreatywną współpracą.

      • STYPENDIUM SZKOLNE

      • POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
       W GMINIE KOŁBIEL NA ROK SZKOLNY 2021/2022

       Wniosek o przyznanie stypendium.docx

       Czynność przetwarzania stypendium.docx

        Pełnoletni uczniowie oraz rodzice uczniów małoletnich zamieszkałych
       na terenie gminy Kołbiel jak co roku mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie Stypendium Szkolnego na podstawie:
        
       - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2020 r. poz.1327) Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

       Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Stypendium szkolne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbiel, zakładka – stypendium oraz w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

       Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 

       - od 1 września do 15 września 2021 r.,

       -  w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2021 r.
       w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

       Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358 z późn. zm.).

        Kwota z 1 ha przeliczeniowego dla rolników wynosi 308 zł. Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2021 r.

       Stypendiom przysługuje:

       1. Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kołbiel.
       2. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
        24 roku życia.
       3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

       Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,                 w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

       Stypendium nie przysługuje:

       1. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
       2. uczniom klas zerowych,
       3. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kołbiel.

       Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

       1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
       2. pełnoletniego ucznia,
       3. dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

       Wymagane dokumenty

       - wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

       - zaświadczenie o wysokości:

       1. dochody netto z zakładu pracy,

       2. renty/emerytury (odcinek renty/emerytury),

       3. alimentów (wyrok sądowy mówiący o zasądzonych alimentach lub zaświadczenie komornika lub decyzja GOPS – funduszu alimentacyjnego,

       4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
       (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

       5. zaświadczenie lub decyzja GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny),

       6. zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
       z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych,

       7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacania składek ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych oraz określonych w przepisach
       o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

       Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się
       o składanie kompletnej dokumentacji.

                                                        ZASIŁEK SZKOLNY

       Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
       Przez zdarzenie losowe rozumie się nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny w szczególności: pożar, zalanie mieszkania, zdiagnozowana choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierci najbliższego członka rodziny, kradzież. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.


       Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

       - rodzice,

       - inni przedstawiciele ustawowi uczniów,

       - pełnoletni uczeń,

       - dyrektorzy szkół.

       Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny
       Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. "Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie "zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne
       od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób
       i rodzin sytuacja.