• Aktualności

      • Stypendium szkolne

      • POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
       W GMINIE KOŁBIEL NA ROK SZKOLNY 2023/2024

       Pełnoletni uczniowie oraz rodzice uczniów małoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Kołbiel jak co roku mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie Stypendium Szkolnego na podstawie:
        
        Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2021 r. poz.1915 z późn. zm.) Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

       Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Stypendium szkolne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbiel, zakładka – stypendium oraz w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

       Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 

       -   od 1 września do 15 września 2023 r.,

       -  w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2023 r.
       w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

       Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

        Kwota z 1 ha przeliczeniowego dla rolników wynosi 345 zł. Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2023 r.


       Stypendium przysługuje:

       1. Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kołbiel.
       2. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
       3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

       Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

       Stypendium nie przysługuje:

       1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne w wieku od 3 do 5 lat,
       2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym   w szkole tj. dzieci 6 – letnie „zerówki”
       3. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kołbiel,
       4. studentom.

       Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

       1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
       2. pełnoletniego ucznia,
       3. dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
       4. stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

       Wymagane dokumenty:

       - wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

       - zaświadczenie o wysokości:

       1. dochody netto z zakładu pracy (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),

       2. renty/emerytury (odcinek renty/emerytury),

       3. alimentów (wyrok sądowy mówiący o zasądzonych alimentach lub zaświadczenie komornika lub decyzja GOPS– funduszu alimentacyjnego,

       4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
       (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

       5. zaświadczenie lub decyzja GOPS otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny),

       6. zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych,

       7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacania składek ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych oraz określonych             w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

       Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się
       o składanie kompletnej dokumentacji.

        ZASIŁEK SZKOLNY

       Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe rozumie się nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny w szczególności: pożar, zalanie mieszkania, zdiagnozowana choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierci najbliższego członka rodziny, kradzież. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.

       Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

       - rodzice,

       - inni przedstawiciele ustawowi uczniów,

       - pełnoletni uczeń,

       - dyrektorzy szkół.

       Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

       Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. "Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie "zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne
       od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób
       i ich rodzin sytuacja.

       Czynnosc przetwarzania - stypendium.docx

       informacja_wypelniania_wniosku_o-stypendium-szkolne.docx

       WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_STYPENDIUM_SZKOLNEGO_2023_24.docx

      • Zaczynamy - Nowy rok szkolny 2023/2024

      • Uroczystą Mszą święta z udziałem Pocztu Sztandarowego naszej szkoły rozpoczęliśmy nowy rok.
       Jaki będzie? Już od początku wiemy, że trudny ze względu na trwające w budynku szkoły remonty. Nie poddajemy się jednak i z optymizmem patrzymy w przyszłość.
       Wielu chwil radości, zapału i satysfakcji życzymy wszystkim.

      • Zapisy na dożywianie, opieka świetlicowa

      • Rodzice dzieci  chętnych do korzystania z dożywiania w stołówce prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli, proszeni są o składanie „Kart zapisu na dożywianie” w terminie: 04.09 – 10.09. 2023 r.

       Karty zapisu dostarczamy do  osoby pełniącej dyżur przy wejściu do szkoły „wejście główne” lub do sekretariatu szkoły.

       Kart zapisu na dożywianie nie składają rodzice dzieci, które będą uczęszczać do  oddziałów „ 0”.

       Karty zgłoszeniowe łącznie z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli można pobrać z dziennika elektronicznego „ Librus”.

       O rozpoczęciu dożywiania uczniowie i rodzice zostaną poinformowani.

      • Informacja od Wójta

      • Szanowni Państwo,

       Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej

        im. Armii Krajowej w Kołbieli

       W budynku szkoły trwają prace remontowe pod nazwą „Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli”, polegające na wykonaniu robót remontowych istniejącej instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz wymianie kotłów (pieców) i urządzeń z nimi związanych, wykonywaną przez firmę HYDRATEC Sp. z o.o. Firma została wyłoniona jako drugi oferent w drugim postępowaniu przetargowym. Z uwagi na fakt, że najkorzystniejszy, wyłoniony w przetargu oferent odmówił podpisania umowy w wyznaczonym terminie (zrezygnował z wykonania prac). Zamawiający – Gmina Kołbiel – zmuszony został do wyłonienia kolejnego wykonawcy.  Gmina Kołbiel zgodnie z prawem musiała zachować wszystkie terminy wynikające przepisów prawa zamówień publicznych. Dodatkowo należało zabezpieczyć wyższe wynagrodzenie dla obecnego Wykonawcy o około 500 000,00 zł, co wymagało znalezienia dodatkowych środków finansowych i zwołania posiedzenia Rady Gminy Kołbiel. Pozyskana na remont szkoły kwota 2 550 000,00 zł pozwalała na podjęcie prac, do których Zamawiający przygotował się już dużo wcześniej.

       Pomimo ryzyka zagrożenia terminu zakończenia prac – do końca wakacji – Gmina Kołbiel postanowiła wykonać bardzo potrzebny remont szkoły, który ogólnie kosztować będzie 3 490 000,00 zł. Jest to największy remont szkoły od czasów II wojny światowej.

       Firma rozpoczęła prace remontowe dopiero od dnia 17 lipca 2023 r., które miały trwać do 01.09.2023 r. Ze względu na ogromny zakres zadania wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania umowy do końca września 2023 r.        

       Nie mniej jednak czynimy starania by nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczął się zgodnie z planowaną organizacją roku. Na pewno nie będzie to łatwe, ale w porozumieniu z Dyrektor szkoły Panią Agatą Michalczyk ustaliliśmy, że wszystkie zajęcia będą odbywały się na dwie zmiany w starej części szkoły i nadbudowanej części szkoły do łącznika dużej sali sportowej. Część klas będzie uczyła się w budynku Urzędu Gminy Kołbiel - udostępniliśmy trzy sale oraz w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołbieli – udostępniono 1 salę. Jako organ prowadzący dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej wszystkie zajęcia odbywały się w wyremontowanym budynku szkoły, by sukcesywnie oddawane były do użytku potrzebne sale lekcyjne i pomieszczenia szkolne. Znając tak duży zakres prac remontowych cieszyć powinna modernizacja naszej szkoły. Jednak wymagać to będzie od nas wszystkich zrozumienia, że nie jest to zamierzone opóźnienie ze strony Zamawiającego - Gminy Kołbiel. Wykonanie tych prac będzie skutkowało większym komfortem pracy, oszczędnościami w utrzymaniu obiektu, brakiem ciągłych napraw i problemów konserwacyjnych.

                Licząc na zrozumienie wszystkich jednocześnie bardzo przepraszam za wszelkie utrudnienia, które wystąpią w rozpoczynającym się roku szkolnym 2023/2024.

                                                                                                                                         Z uszanowaniem

       Wójt Gminy Kołbiel

                                                                                                                                             Adam Budyta

      • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

      • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r. (poniedziałek).

       O godzinie 9.00 msza święta w kościele p.w. Św. Trójcy w Kołbieli z udziałem pocztu sztandarowego,

       Około godziny 10.00 klasy II – VIII ustawiają się z wychowawcami na kostce przed budynkiem szkoły, a następnie wchodzą  wejściem ewakuacyjnym i  udają się do sal lekcyjnych (brązowe drzwi koło stołówki, którymi również będą opuszczać budynek po spotkaniach klasowych).

       Po zakończeniu uczniowie klas 4 – 8 z wychowawcami przechodzą do harcówki w celu odebrania zeszytów ćwiczeń 4 – 5 szt. (proszę zabrać z domu torbę lub plecak).

       Godzina 10.00 klasy I wraz z Rodzicami wchodzą wejściem głównym do budynku szkoły.

       W holu spotykają się z p. Dyrektor na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Po zakończeniu uczniowie klas pierwszych przechodzą z wychowawcami do przypisanych sal.

       Godzina 11.00 dzieci z zerówek wraz z Rodzicami spotykają się w holu głównym z p. Dyrektor, a następnie z przechodzą z wychowawcami do swoich sal.

       Dowozy w dniu 4 września 2023r. będą o godzinę później niż w dni nauki szkolnej. Odwozy uczniów po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przewidziane są około godz. 11.15.

      • Ogłoszenie - dot. zerówek

      • Prosimy, aby rodzice dzieci przyjętych do zerówki nie kupowali podręcznika do j. angielskiego. Właściwy tytuł pojawi się na stronie internetowej szkoły 23 sierpnia. 

      • Pani Małgorzata Dróżdż odchodzi do nowej pracy

      • Po 36 latach latach pracy w naszej szkole, odchodzi pani Małgorzata Dróżdż. Zaczynała swoją przygodę z naszą placówką w 1987 roku jako nauczyciel nauczania początkowego, pełniła funkcję wicedyrektora szkoły, a później pracowała w klasach starszych jako anglistka.

       Wspaniały nauczyciel, pełna pomysłów, życzliwości i troski wychowawczyni. Przemiła, zawsze gotowa nieść pomoc koleżanka. 
       Życzymy Pani Małgosi równie wspaniałych osiągnięć w nowej pracy, jak najlepszych ludzi wokół siebie
       i sentymentalnych powrotów do Kołbieli. 
       Dziękujemy za wiele lat wspaniałej pracy!

      • Żegnaj Szkoło, witajcie wakacje!

      • Żegnaj Szkoło, witajcie wakacje!

       Ten zawsze aktualny o tej porze roku slogan wybrzmiał po raz kolejny i w naszej Szkole.

       Pani dyrektor Agata Michalczyk w swoim przemówieniu podziękowała Nauczycielom i Pracownikom szkoły za pracę, Uczniom za naukę, a Rodzicom za wspieranie szkoły i swoich dzieci w procesie rozwoju i edukacji.

       Składamy serdeczne życzenia Wszystkim, spokojnych, zdrowych wakacji, wielu wrażeń i wspaniałych przygód. Do zobaczenia we wrześniu!

      • Pożegnanie Absolwentów

      • ​22 czerwca w naszej szkole odbyła się niezwykle wzruszająca uroczystość pożegnania klas ósmych.

       Uroczystość pożegnania Absowlentów miała wyjątkowy, uroczysty i wzruszający charakter. ​​Ósmoklasiści po raz ostatni pojawili się w murach szkoły, jako jej uczniowie.

       Koledzy z klas szóstych i siódmych, pod przewodnictwem swoich wychowawców, zadbali o miły i serdeczny nastrój uroczystości, ofiarowali także pamiątkowe upominki.
       Łzy wzruszenia pojawiły się zwłaszcza na twarzach Ósmoklasistów i ich Wychowawców, którzy żegnali się już na zawsze ze swoimi „szkolnymi dziećmi”. Miłą i zaskakującą niespodzianką okazała się częśc artystyczna, przygotowana przez młodszych kolegów.

       Nasza Szkoła wypuszcza w świat następne pokolenie Absolwentów. Jesteśmy z nich dumni i pewni, że zapas wiedzy, doświadczenia i nauki, jakie wynoszą z naszej Szkoły, pomogą im dobrze poradzić sobie w dalszym życiu.

       Pani dyrektor Agata Michalczyk w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim za pracę.
       Absolwentom życzyła powodzenia na dalszych etapach edukacji, wielu wrażeń, dobrych życiowych wyborów. 
       "Nauka to podróż przez całe życie, a więc szczęśliwej podróży do dorosłości".

        

        

      • „Podróżować to żyć”- wycieczka klas 4 i klasy 5a 

      • W dniach 12-13 czerwca 2023r. klasy 4 i klasa 5a pojechały na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Uczniowie poznawali walory przyrodnicze i historyczne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Pierwszego dnia weszliśmy na Łysą Górę, podziwialiśmy rumowisko skalne- gołoborze, a na Świętym Krzyżu  zwiedziliśmy opactwo benedyktyńskie z relikwiami z drzewa Krzyża Świętego oraz Muzeum Misyjne Ojców Oblatów. Następnie spacerkiem udaliśmy się do Huty Szklanej . Tam w średniowiecznej osadzie udaliśmy się w ciekawą podróż do XI w. – poznaliśmy sposoby wypieku podpłomyków, wyrobu butów,  pasów,  koszyków,  naczyń  oraz gatunki  ziół leczniczych. Mieliśmy również okazję podziwiać jedną z najpiękniejszych w Polsce kolekcji minerałów i skamieniałości  zakończoną  pokazem pracy szlifierza. Drugiego dnia zwiedziliśmy ruiny zamku w Chęcinach z XIV w. i spacerowaliśmy po Podzamczu Chęcińskim . Udaliśmy się  również do Centrum Nauki Leonarda da Vinci na wystawę „Człowiek- niezwykła maszyna”. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie jednej z najpiękniejszych jaskiń kresowych-Jaskini Raj. 

       Wyjazd był niezwykle ciekawy, z którego uczniowie przywieźli pamiątki, zdjęcia i oczywiście wspomnienia. 

       Organizatorki 

      • Ach, co to był za bal!

      • 2 czerwca w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej odbył się Bal Ósmoklasistów. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym polonezem, którego w pierwszej parze poprowadziła dyrektor szkoły – Pani Agata Michalczyk. Taniec zachwycił wszystkich zgromadzonych nie tylko ze względu na wspaniały układ, ale także z powodu przepięknych strojów ósmoklasistów.

       Po odtańczonym polonezie głos zabrała Pani Agata Michalczyk, która wyraziła swoje uznanie za wspaniały taniec, podziękowała rodzicom, za przygotowanie balu oraz wychowawcom klas ósmych za zaangażowanie w przygotowanie układu tanecznego.

       Następnie głos zabrała przedstawicielka rodziców oraz uczniowie, którzy podziękowali dyrekcji, wychowawcom klas ósmych: Pani Ewie Górce, pani Anecie Bartnickiej, Panu Marcinowi Bąblowi i Panu Markowi Gontarzowi, nauczycielom i rodzicom nie tylko za wkład w przygotowanie balu, ale przede wszystkim za naukę i wychowanie.

       Po słowach podziękowań i życzeń, w przepięknie udekorowanej sali rozpoczął się bal. Uczniowie, rodzice i nauczyciele świetnie bawili się przy dźwiękach różnorodnej muzyki. Bal uatrakcyjniła fotobudka, w której można było sobie zrobić zdjęcia z zabawnymi rekwizytami. Rodzice zadbali także o pyszny poczęstunek, z którego uczniowie mogli korzystać, odpoczywając między kolejnymi tańcami.

       Bal był bardzo udany i z pewnością dostarczył wszystkim zgromadzonym niezapomnianych wrażeń.
       Autorem tych pięknych zdjęć jest pan Jarosław Piętka - tata uczennicy z klasy 8a.

      • Wycieczka klas 8 w Karkonosze

      • W dniach 5-7 czerwca, uczniowie klas ósmych pod opieką p. Ewy Górki, p. Joanny Jesion i p. Marcina Bąbla, uczestniczyli w długo oczekiwanej wycieczce trzydniowej w Karkonosze.

       Pierwszym punktem programu był Wrocław, gdzie uczniowie zwiedzili Afrykarium, które stało się unikatowym na skalę światową kompleksem przedstawiającym różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu.

       Następnego dnia uczniowie udali się do kopalni Uranu z czasów PRL. Jest to podziemna trasa turystyczna, gdzie miejscowy przewodnik opowiadał pasjonującą historię kowarskiego górnictwa i wydobywania kruszców, żelaza i rudy uranowej na zlecenie władz ZSRR. W czasie podziemnego spaceru uczniowie dowiedzieli się więcej o ciężkiej pracy gwarków – dawnych górników, zobaczyli również wystawę sudeckich minerałów. Po południu uczestnicy wycieczki udali się do Skalnego Miasta w Adrspach w Czechach, rezerwatu przyrody bogatego w różne piaskowcowe formacje skalne powstałe na skutek działań zjawisk atmosferycznych. Niektóre z nich otrzymały nieprzeciętne nazwy: Kochankowie, Fotel Babci, Gotycka Brama, Wieża Elżbiety, Głowa Cukru, Żółw czy Starosta i Starościna. W czasie spaceru po Skalnym Mieście czekał na naszych uczniów również rejs łodzią turystyczną po urokliwym jeziorku, okraszony zabawnymi opowieściami “sternika” łodzi.

       Ostatniego dnia wycieczki ósmoklasiści uczestniczyli w spływie pontonami raftingowymi po rzece Bóbr – to atrakcja, która łączyła ze sobą trzy elementy – współdziałanie na wodzie, aktywny wypoczynek oraz spędzanie niezapomnianych chwil na łonie natury. Pontony były

       7-9 osobowe. Każdy uczestnik dostał na wyposażenie pagaj (wiosło), i kamizelkę asekuracyjną. Uczniowie bawili się doskonale i świetnie współpracowali ze sobą.

       To były wspaniałe trzy dni w Karkonoszach i z pewnością wszyscy będą je długo wspominać.

        

       Ewa Górka