• Koła zainteresowań

   • Szkolny Klub Sportowy

    Nauczyciel prowadzący: p. Marcin Bąbel

    Zajęcia SKS z piłki nożnej dla dziewcząt odbywają się w każdy piątek o 14.40 - 15.25.


    Koło taneczno-wokalne ''KAJDUCKI''

    Nauczyciel prowadzący: p. Monika Antosiewicz

    Zespół „Kajducki” działa od 2001 r. Jest to zespół taneczno-wokalny promujący kulturę, tradycję i folklor ludowy. Uczestnicy poznają dziedzictwo regionu kołbielskiego poprzez własną działalność- śpiewają pieśni i przyśpiewki kołbielskie uwzględniając charakterystyczną gwarę, poznają wygląd ludowego stroju kołbielskiego, bawią się w zabawy regionalne Mazowsza. Podczas zajęć doskonalą podstawowe kroki i figury polskich tańców ludowych.
    Uwieńczeniem wysiłku uczniów i prowadzących zajęcia są występy taneczne, które uświetniają szkolne uroczystości. Dzięki występom uczniowie mogą zaprezentować swoje umiejętności a każdy sukces podnosi poczucie ich wartości i przynosi nieopisaną radość i szczęście.
    Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45minut.  Uczestniczą w nich uczniowie szkoły podstawowej z kl. II-V 
    •    uczniowie klas II-IV – we wtorki w godzinach 13:50 – 14:35
    •    uczniowie klas V – we wtorki w godzinach 14:40 -15:25


    Zabawy muzyczne

    Nauczyciel prowadzący: p. Małgorzata Żelazowska

    Zajęciach umuzykalniające dla uczniów z klas II i III S.P,
    odbywają się w piątek od godz. 12: 50 do godz.13:35.

    Zajęcia muzyczno-ruchowe zapewniają bezpośredni kontakt z muzyką w formie zabawy i różnorodnej działalności muzycznej. Uczniowie rozwijają swoje zdolności i umiejętności muzyczne poprzez śpiew, taniec, naukę gry na instrumentach perkusyjnych. 
    Zabawy przy muzyce zawierają elementy z zakresu muzykoterapii: improwizację ruchową, spontaniczne muzykowanie, różne formy relaksu, dzięki czemu przynoszą dzieciom odprężenie i radość.


    Chór

    Nauczyciel prowadzący: p. Małgorzata Żelazowska​​​​​​​

    Zajęciach umuzykalniające dla uczniów z klas S.P i III klasy gimnazjum,
    odbywają się we wtorek od godz. 13: 50 do godz.14: 35 (klasy S.P.)
    i w środę od godz. 8.00 do godz. 8.45 (klasy gimnazjalne).

    Podczas zajęć pracujemy nad podniesieniem wrażliwości indywidualnej uczniów i pracą zespołową opartą o współpracę głosu ludzkiego z akompaniamentem.. 
    Uczniowie uczą się prawidłowej emisji głosu, dykcji, interpretacji piosenki i higieny głosu. Biorą udział w konkursach, uczestniczą w występach podczas uroczystości szkolnych.

   • brak danych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kołbieli
   • spkolbiel@kolbiel.pl
   • 25 757 30 25
   • ul. Szkolna 5, 05-340 Kołbiel
   • Pani Agata Michalczyk
   • Kontaktując się ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Kołbieli wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem. Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Kołbieli, ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel 
Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel, tel. 25 757-30-25, fax25 757-30-25, email: spkolbiel@kolbiel.pl b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jolanta Molska-Jerin, email: iodo@kolbiel.pl c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). d) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, 
a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). e) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym**. f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja). h) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. k) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.
  • Logowanie